Актуално от и за докторантите на ИФС

ТРЕТА ДОКТОРАНТСКА ШКОЛА НА ИФС – БАН: Третата докторантска  школа на ИФС – БАН бе проведена в периода 25 – 29 септември, 2023 г. в Творческия дом на БАН,  к.к. Златни пясъци. Темата на школата бе: Представяне на резултати от научни изследвания за кратък срок от време пред аудитория от неспециалисти. Темата бе продължение на лекциите, които докторантите са слушали по проекта Mileu, само че пред аудитория от специалисти.

По време на школата доклади изнесоха: проф. дпсн, кфн Владимир Никитин – Московски социално педагогически институт, проф. Алесандро Кастелано от университета в Генуа, доц д-р Валери Личев – ИФС – БАН и живеещият в САЩ писател Йордан Ганчовски, номиниран за наградата Гинес за най-кратко време за развитие на сюжетното действие в романа му “Нощта на 10-ти”. Целта на школата бе да се представят различни гледни точки към особеностите на възприятието  на сбитото или кондензирано време – психологическа, социологическа, философска, творческа.

Бяха организирани сесии, свързани с ученето чрез преживявяне и работата с глина, които целяха отключване на творческия потенциал на докторантите, взаимното им опознаване и събуждане на интерес към научната им работа, простираща се в различни полета на хуманиталното и социално знание – естетика, психология, социология, философия. В края на школата бе проведена анкета с участниците,  които дадоха най-висока оценка на научното събитие, като изказаха препоръки за провеждането му два пъти в годината на място, намиращо се по-близо до София и с участието на повече лектори. Самите докторанти се ангажираха да съберат докладите си, за да ги издадат като сборник с пари от субсидията им. Като белег за формирането на докторантска общност може да се приеме създадената във Вайбър група на участниците в школата.

ТРЕТА ДОКТОРАНТСКА ШКОЛА НА ИФС – БАН: Communication of science and scientific results. Presenting to nonprofessional audience, 25-29 September 2023, BAS Creative House, Golden Sands, Varna, Bulgaria Програма
ПОКАНА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ – СОФИЯ, 8-9 СЕПТЕМВРИ 2023 г.: Имаме удоволствието да Ви изпратим покана за участие в лятното училище, което ще предшества международната годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (HDCA) на тема: ‘Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent timesПрограмата на лятното училище е специално предназначена за докторанти и постдокторанти, които вече имат известно разбиране по проблемите на развитието и в момента работят с подхода на способностите и възможностите за реализация (capability approach). За да отговаряте на условията за лятното училище на HDCA 2023, трябва да сте настоящ докторант или постдокторант (в рамките на 2 години след получаване на докторската си степен. Трябва да присъствате и на основната конференция на HDCA в София (изисква се отделна регистрация и заплащане).
Повече информация за лятното училище може да намерите тукКрайният срок за кандидатсване е 04-ти август 2023 г. включително.Въпроси могат да бъдат задавани на организаторите на събитието на следния имейл: hdca2023@osi.bg
♦ Лятно училище за докторанти и асистенти от ИФС в начален етап на научна кариера (до 4 години от зачисляване в докторантура) се организира в рамките на проект “MILIEU” (https://milieu-h2020.eu/) от 12 юли до 16 юли в Боровец. На училището ще присъстват докторанти от България, Испания и Италия. Всички разходи се поемат от проекта. Крайният срок за кандидатсване е 31 май (сряда) включително. Програма на лятното училище.
Повече информация може да намерите във формата за кандидатстване:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdOI6VmHqzDWuBUrp0rjAEA06AMv313YmolAqlcxINxeO9Sw/viewform?usp=sharing
♦ MILIEU практически курс и възможност за публикация в индексирано списание в Скопус или WoS: Имаме удоволствието да ви поканим на още една дългосрочна инициатива от проект MILIEU. В рамките на 9 месеца, през 2023 година, участниците в този практически курс ще имат възможност да напишат статия за индексирано списание в Скопус или WoS. Всеки модул включва практическа сесия от 1 час и половина всеки месец и самостоятелна работа върху
конкретната част от статията.
На всеки участник ще бъде назначен индивидуален ментор(и) от нашите партньорски институции, който пряко ще следи работата и ще рецензира статията. Нашите колеги имат богат опит с публикации в издания с импакт фактор, а голяма част от тях са и рецензенти в такива списания.
Участващите докторанти ще имат възможност да се запознаят лично и да работят със своите ментори на работно посещение в Генуа или Мадрид, а командировката ще бъде за сметка на проект MILIEU.
Право на участие в курса имат докторантите от ИФС, както и колеги от института, които са защитили докторска степен след 1 януари 2015 година.
Повече информация за инициативата ще бъде представена на информационна среща на 20 декември 2022, вторник, от 17.30. Събитието ще бъде проведено в зуум, линк ще получите след регистрация на този линк:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtcu6oqDktGt0xvWa5OA3B7idBzXig1YQg
♦MILIEU Практически курс: Стипендии и грантове за докторанти на 24 ноември 2022 от 15:30 ч. Повече за краткия практически курс и линк за регистрация може да намерите на страницата на проекта: https://milieu-h2020.eu/bg/event/5317/
♦ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН: „Докторантура и кариера в БАН“
Лектори: екип на Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН
Модератор: чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, Директор на ЦО – БАН
Време: 20 септември 2022г. (вторник), 15.00–16.00 часа
Място: онлайн платформата Zoom
*Необходима е регистрация на следния линк в платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/…/tZYldemppz0jE9K0sO1KC3a9…
Срещата има за цел да улесни и подкрепи с практически полезна информация кариерния избор на хората, които имат интерес към науката. Участниците в събитието ще се информират за възможностите, които предоставя Българска академия на науките за всички, които се интересуват от научна кариера или вече са докторанти/учени!
Събитието е ориентирано към:
– бъдещи докторанти (лица, завършили магистърска степен);
– настоящи докторанти в БАН и ВУ;
– млади учени в БАН и ВУ;
– научни ръководители на докторанти от БАН;
– студенти, които имат интерес към науката (възможности за консултации/стаж в БАН).
Програма:
– Център за обучение и Кариерен център към ЦО– БАН – дейности, подпомагащи обучението и кариерата на докторанти и млади учени (курсове, уебинари).
– Настоящ конкурс за докторанти (срок за подаване на документи 14.10.2022г.) – специалности, документи, изпити и срокове.
– Докторантура в БАН – форми, кредитна система, такси и стипендии.
– Научна кариера в БАН (академични длъжности) – изисквания към кандидатите, предимства и възможности.
– Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, конкурси и проекти за учени.
– Дискусия с поканени учени от БАН и аудиторията.
Повече информация за организаторите:
Център за обучение – БАН http://edu.bas.bg/
Кариерен център към ЦО-БАН https://www.facebook.com/careercenterbas/

♦Предстоящо второ издание на Варненската докторантска школа за докторанти от Института по философия и социология, съорганизирано от MILIEU, ще се проведе в Златни пясъци, Варна от 12 до 16 септември 2022 г. Тазгодишните обучения и лекции са вдъхновени от основната тема на MILIEU и са посветени на отговорни изследвания и иновации с фокус върху пола, уврежданията и приобщаването. Програма, повече информация и линк за регистрация са достъпни тук.

 

♦Стартира Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, финансирана от МОН – с решение на УС на БАН от 21.07.2022 г.: Програмата „Млади учени и постдокторанти – 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство.

Подкрепата е насочена към млади учени (до 10 години от придобиване на ОКС „магистър“); както и към постдокторанти (до 5 години от придобиване на ОНС „доктор“), които при одобрение ще работят към избрания от тях институт на БАН за периода на финансирането.

Специфична цел на Програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез които да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

С приоритет се финансират външни за БАН постдокторанти.

Срокът за подаване на документи в деловодството на Института по философия и социология при БАН (ул. Сердика №4, тел. 0889233562) е 30.09.2022 г. Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от Научния съвет на Института по философия и социология в срок до един месец след срока на подаване на документите – до 30.10.2022 г.

За контакт и повече информация относно кандидатстването по Програмата към Институт по философия и социология – БАН: доц. д-р Силвия Борисова (научен секретар), имейл: sylvia.borissova@gmail.com, тел. 0887543901.

Пълните условия за кандидатстване и критерии за оценка на кандидатите могат да бъдат изтеглени оттук:

Условия за кандидатстване  

Критерии за оценка на кандидатите

НП „Млади учени и постдокторанти – 2“

 

♦Конкурс за прием на докторанти за учебната 2022/2023 г. Повече информация на следния линк.

 

♦ПРАКТИЧЕСКИ КУРС НА MILIEU: Стипендии и грантове за млади изследователи: Ще бъдат представени възможности за финансиране на конференции, изследователски престои, семинари и обучения в България и чужбина. Фокус на обучението са възможностите за стипендии грантове за учени в социалните и хуманитарни науки. Повече информация е достъпна тук.

 

♦ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДОКТОРАНТИ – МАДРИД 12-16 ЮЛИ 2022: Горди сме да отправим покана към докторантите от ИФС и останалите институти на БАН за предстоящото докторантското училище, което се организира в рамките на проект „MILIEU“  и ще се проведе през юли в Мадрид и Ескориал. С повече информация можете да се запознаете в програмата и на електронната страница на проект „MILIEU“.

 

♦ПЪРВА ДОКТОРАНТСКА ШКОЛА НА ИФС – БАН: Темата на Първата докторантска школа на ИФС – БАН „Перспективи на съвременния социален свят – между природната и виртуалната реалност“ е утвърдена с решение № 10 на Научния съвет на ИФС – БАН, Протокол № 11/25.06.2021 г.  Докторантското училище бе проведено в Творческия дом на БАН – Златни пясъци в периода 15 – 20. 09. 2021 г. Участие в него взеха всички редовни докторанти от ИФС с изключение на двама, чието обучение изтичаше в края на годината. С програмата на първата докторантска школа на ИФС – БАН можете да се запознаете тук.

Заложените цели бяха:

А) обогатяване на интердисциплинните познания и умения на докторантите посредством взаимното им запознаване с темите, по които работят;

Б) стимулиране на междудисциплинния диалог чрез подобряване на междуличностната (формална и неформална) комуникация;

В) запознаване с принципите и изискванията за успешно публикуване на статии в международни издателства с висок рейтинг;

Г) усвояване на знания, свързани с успешното кандидатстване по международни проекти.

В рамките на школата бяха проведени два  обучителни курса на английски език от италиански и испански лектори на следните теми:

А) академично писане;

Б) писане на изследователски проекти.

За развиване на творческите способности и умения за включване в интердисциплинни екипи бяха проведени вечерни семинари от лектори от ИФС – БАН:

А) работилници, ориентирани към задълбочаване на себеразбирането и разбирането на другите, посредством методите на арт-терапията;

Б) форум-театър, насочен към подобряване на уменията за междуличностна комуникация.

С докторантите бяха проведени две арт-сесии с глина, чиято цел бе разкриване на техния творчески потенциал. Първата бе на тема “Общуване в група”. През 1-вата ѝ част докторантите изследваха своите предимства и дефицити в ролята им на бъдещи учени. Във 2-рата те имаха възможност да споделят и евентуално разменят с другите глинените символи на техните предимства и дефицити. Акцентът бе върху груповото взаимодействие и уменията за общуване.

     Втората арт-сесия бе на тема “Среща със себе си”. Идеята бе да се предостави възможност на докторантите да рефлектират върху себе си в настоящето и в бъдещето си след 10 г. Това им позволи да осъзнаят по-ясно своите цели, стремежи, идеали и качества, както и възможностите за тяхното реализиране.

Поради въведените карантинни мерки школата бе проведена в хибридна форма – чрез живо и виртуално участие, а участниците в нея получиха кредити съобразно утвърдените от НС на ИФС – БАН критерии. Интерес към събитието проявиха докторанти и специалисти извън института-организатор, които участваха с доклади или като слушатели.

След приключването на школата участниците имаха на разположение два месеца, за да синтезират възгледите си съобразно получените по време на форума обратни връзки и след консултиране с научните им ръководители. Писмените резултати са предадени на Научния секретар на ИФС – БАН за отпечатване в сборник.

 

Организационен комитет на Първата докторантска школа на ИФС – БАН:

Председател: доц. д-р Валери Личев

Членове: доц. д-р Люба Спасова, доц. д-р Марина Бакалова; гл. ас. д-р Мина Стоева;  гл. ас. д-р Снежанка Стоянова, гл. ас. д-р, Шабан Даракчи.