Антропологически изследвания

Проблемни полета на секция „Антропологически изследвания”

Секция „Антропологически изследвания” е ориентирана към интердисциплинни изследвания на човешката същност с помощта на методите на феноменологията, семиотиката, философската херменевтика, психоанализата, културологията.Развива се съобразно следните програми на БАН:

1.4. “Човешки и научен потенциал за икономика и общество, базирани на знания”; 2.3. “Качество на живота и интердисциплинарни изследвания на човека и живата природа”;

3.1. “Езикът, литературата, изкуството, архитектурата, етнокултурните традиции и фолклорът – принос на България към културното разнообразие на Европа и света в исторически и съвременен план”,

3.3. “Ценностната система на българското общество”.

Тематичните полета обхващат:

1) Изследването в наративен план на динамично променящите се съвременни идентичности – личностни, групови, национални, наднационални. Това изисква:

А) отчитането на влиянието на технологическите иновации върху глобализационните и интеграционни процеси;

Б) осмисляне на социалното време като символен конструкт, съставен от пластове с различни темпове на промяна. Досега последните са били обект предимно на ретроспективни изследвания, без да е отчитана ролята им при стратегическото планиране на национални политики. Интердисциплинното съчетаване на методите на феноменологията, семиотиката, философската херменевтика, психоанализата и културологията открива нови възможности за изследването на многомерния характер на съвременните идентичности.

2) Конфликтите между общочовешки и религиозни ценности, възможностите за дискурсивното им преодоляване и появата на нов тип екологично съзнание.

3) Значението на новите технологии за преобразуването на човешките телесност и менталност и възможностите за поява на нов тип социални стратификации на тази основа.

Състав:

Доц. д-р Валери Личев – ръководител на секцията
828 32 86; GSM 0899 879 836
vlichev_61@yahoo.com

Гл. ас. д-р Мина Спасова
0887 602 418
mina.stoeva@gmail.com

Гл. ас. д-р Лилия Сазонова
0899 560 805; 8722551
liliya.sazonova@gmail.com

Гл. ас. д-р Снежанка Стоянова

snejanka.sculpture@gmail.com

Гл. ас. д-р Васил Марков

9. Искра Василева – технически сътрудник