АРХИВ

Международни проекти

SWIRL „Slash Workers and Industrial ReLations” – „Работещите с повече от една професия и индустриалните отношения”(VS/2019/0076) се финансира от Европейската комисия и се координира от Католическия университет „Дел Сакро Куоре“, Милано, Италия. Изпълнява се в срока 2019 – 2021.

INVOTUNES „National Trade Union involvement in the European Semester” – „Национално участие на синдикатите в Европейския Семестър” се финансира от Европейската комисия и се координира от Европейската социална обсерватория. Период: 2018 г.- 2020 г.

DIRESOC – „Цифровизация и преструктуриране: какъв социален диалог? (Digitalisation and Restructuring: which Social Dialogue?) – разработен по покана за проектно предложение VP2017/004 „Подобряване опита в областта на индустриалните отношения” и е финансиран от Европейската комисия. Период на изпълнение: 2018 г.– 2020 г.

Professionalization and Social Impact of European Political Science Funded by COST, EU Period:2016-2020

SCIENCE FILM FESTIVAL Funded by University of Luzern, Period: 2018-2019

ENLIVEN Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe (Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа) Период:1 октомври 2016 г. – 30 септември 2019 г. Финансиране:  Програма „Хоризонт’2020” на Европейски съюз

NEGOTIATE/ПРЕГОВАРЯЙ“Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа”. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. Период на изпълнение: 1 Март 2015 г. – 30 март 2018 г.

EDU-LAB: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА Проектът EDU-LAB има за цел да повиши професионалните възможности на младите хора в дунавския регион. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз (ЕФРР и ИПП).

EXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. Период на изпълнение: 1 май 2015 г. – 30 април 2018 г.

Обучение по екопредприемачествоПроектът за обучение по екопредприемачество се реализира с финансовата подкрепа на Германската федерална фондация за екология (DBU) и се осъществява съвместно с Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайделберг, Германия. 

Национален кореспондент на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Европа (EUROFOUND) за България, 2014 – 2018 г.Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Европа (EUROFOUND), създадена през 1975 г., e трипартитна агенция на Европейския съюз, която предоставя данни и анализи за подпомагане развитието на по-добри социални и свързани с труда и заетостта политики. Eurofound изпълнява своите задачи в партньорство с правителства, работодатели, синдикати и институции на Европейския съюз.

Youth in transition countries – innovative potential, new context, new challenges and new problems

ENEC, NATIONAL ELITES SURVEY Funded by National Scientific funds, 2013-2015

ДОВЕРИЕ, ГРАЖДАНСТВО, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ Mеждународен проект, финансиран от МИС Период: 2011-2016

Democracy and Debate: The Shadows of Totalitarianism and Populism Financially supported by SNSF Period: 2011-2014

Bulgaria Training School: July 22–26, 2013 „Динамиките на виртуалната работа” – европейски проект по COST Action.

Българо-Швейцарски изследователски проект “Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България”
Изследователският проект се финансира от правителството на Швейцария (Швейцарската национална научна фондация (SNSF)) и българското правителство, 2012 – 2015.

Making Migration Work for Development (MMWD) 2012-2014.

МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ И ЗАЕТОСТФинансиращ източник: Научно-приложен проект № BG05M90P001-4.001-0020 по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Срок на изпълнение на проекта: 15.11.2017 – 15.11.2018 г.

 

Национални проекти

Синергия между процесуална философия и елементи на изкуствения интелект в теория на обучението, финансиран от Фонд “Научни изследвания”, договор № ДН 15/9 от 11.12. 2017 г.

Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № НД 15/3 от 11.12.2017 г.

НЕКЛАСИЧЕСКА НАУКА И НЕКЛАСИЧЕСКИ ЛОГИКИ. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ Финансиран от ФНИ (ДН 15/14 от 18.12.2017 г.)

Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси) Финансира се от ФНИ по Договор 05-12/15.12.2016г. – Конкурс за фундаментални научни изследвания.

Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот  на градските общности е интердисциплинарен проект на ИИОЗ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г. и със срок за изпълнение декември 2016 – май 2020 г.

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии. Период на изпълнение:30.03.2018 – 30.12.2023 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

РАДИКАЛИЗИРАНЕ ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО ФАКТОРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА НОРМАЛИЗАЦИЯ НА РАДИКАЛНОСТТА И НАСИЛИЕТО СРЕД МЛАДЕЖИ Финансираща организация: Фонд „Научни изследвания“ – Програма за подпомагане на млади учени на (договор ДМ03/5 от 2016 г.). Продължителност: 2016-2019

Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения Научноизследователски проект, финансиран от ФНИ, Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014 г. Ръководител: Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева

ЗДРАВЕ, КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, НЕРАВЕНСТВА. СЪСТОЯНИЕ, ВЗАИМНИ ВЛИЯНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (ОТ ЕМПИРИЯ КЪМ ТЕОРИЯ), Финансиран от ФНИ, Договор ДФНИ КО2/4 от 12.12.2014 г.

МОРАЛ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ ФНИ, МОMH Договор ТК-НИ-1607-2006

„Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени” с ръководител доц. дфн Ерика Лазарова, реализиран благодарение на ФНИ.
Проекти по ЕБР

Internationalization of Social Sciences (The Example of Sociology) Финансираща организация: БАН – ЕБР проект, 2019-2021

Интензифицираните имиграционни процеси в ЕС: социетални реакции в българското и полско общество Финансираща организация: БАН – ЕБР проект. Продължителност: 36 месеца, 2018-2020 г.

Взаимосвързаност и взаимодопълнимост на проблемите и подходите на съвременния онтологичен дискурспроект по двустранното сътрудничество по линия на ЕБР между БАН и Университета в Лиеж, Белгия 2011 – 2013

 

Вътрешноинститутски проекти

 

Ще спаси ли светът красотата? Финансиращ източник: Колективен фундаментален планов проект, междусекционен, бюджетно финансиране. Срок на изпълнение на проекта: 01.07.2016 – 31.12.2019 г.

“Икономиката в сянка” като девиантна практика Период на реализиране на проекта: 2016-2019 г., Финансиращ източник: бюджетно финансиране

ЕСТЕТИКА НА ТИШИНАТА И МЪЛЧАНИЕТО  Финансиращ източник: Индивидуален научноизследователски проект №ДФНП-17-175/03.08.2017 г. по Програма за подкрепа на млади учени и докторанти при БАН – 2017 г. Срок на изпълнение на проекта: 15.08.2017 – 14.02.2019 г.

ЦЕННОСТИ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ: ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ, финансиран по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.

РЕЛИГИОЗНА ТРАДИЦИЯ И (НЕ)УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Период на реализиране на проекта : март 2016 – март 2019; Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН

ЗНАЦИ И ЗНАЧЕНИЯ В ТЕОРЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРАГМАТИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯСрок за изпълнение на проекта: януари, 2016 – декември, 2018 г. Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН

ПОПУЛИСТКАТА РАДИКАЛНА ДЕСНИЦА В БЪЛГАРИЯ 1990-2014Г.Продължителност на проекта: 2015-2018 г. Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН

Митология на загубата на красивото. Генеалогия и актуалност на негативната естетикаФинансиращ източник: Индивидуален планов проект, бюджетно финансиране Срок на изпълнение на проекта: 02.12.2015 – 31.12.2016 г.

Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти Период на реализиране: 2012-2013 г. Финансиращ източник: ИИОЗ-БАН