В чест на “150 години БАН”

Програма на Института по философия и социология при Българска академия на науките (бивш Институт за изследване на обществата и знанието)
за отбелязване на 150-та годишнина от създаването на БАН

 

 

3 Април 2019
Организиране съвместно с Атлантическия клуб в България на конференция на тема „Папа Франциск в България по повод предстоящото идване на папата в България, която ще се проведе в зала “Проф. Марин Дринов” в БАН на 03.04.2019 г. от 10:00.

Отговорник: проф. дфн Веселин Петров,

е-мейл:petrov.vesselin@gmail.com 

 

 

 

Април 2019
Провеждане на пресконференция
за представяне на резултатите от реализирания от учени от ИИОЗ научно изследователски проект ““Икономиката в сянка” като девиантна практика”: в резултат от проекта са установени нагласите и склонността на съвременния българин към използване на девиантни модели на поведение, в това число включване в сиви икономически практики. На основата на концепцията на Мъртън за аномията, емпирично е тествана и доказана оригинална концепция за осем типа поведение в общества с аномия, седем от които съдържат елементи на девиантност. Изведени са характерните черти на осемте поведенчески модела, като паралелно с това са очертани социодемографските профили на най-вероятните носители на тези поведенчески модели. Формулирани са препоръки към управленската практика за намаляване нивата на девиантност сред населението, в това число минимизиране на сивите практики.

Срок за реализиране: април 2019 г. Отговорник: проф. дсн Емилия Ченгелова, зам.-директор на ИИОЗ, е-мейл: chengelova@gmail.com

 

17 Април 2019
Провеждане на научна конференция на тема: „Европа след Брекзит

Срок за реализиране: 17 април 2019 г., място на провеждане: конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“. Отговорник доц. д-р Борислав Градинаров, е-мейл: bograd@abv.bg

 

25 Април 2019
Организиране на цикъл лекции на английски език от поканени видни специалисти от чужбина на тема „Global Challinging Issues To Our Changing World“.
Лекциите ще са с последователност веднъж на три месеца (общо 4 в рамките на годината) и ще се състоят в зала 207 на Централно управление на БАН. Първата ще се състои на 25 април 2019 г. с лектор проф. Федерика Оливарес от Италия на тема The power of Cultural Diplomacy in a changing world.
Отговорник: доц. д-р Кирил Карталов, е-мейл: kirilplamen.kartaloff@unicatt.it

 

 

Май 2019
ИИОЗ представя своя изследователски потенциал пред бизнеса:
замисълът на това събитие е ИИОЗ да привлече вниманието на бизнес средите, като им представи реализираните през последните 2-3 години проекти, имащи пряко отношение към проблеми, пряко касаещи функционирането на предприятията и фирмите в националната икономика. Бизнесът се сблъсква с проблеми от различен характер. Ако ИИОЗ покаже, че има опит и капацитет да бъде полезен в намирането на работещи решения на проблемите на бизнеса, това може да е основа за съвместни инициативи и проектни дейности. При всички случаи, това е един от начините ИИОЗ да стане видим и разпознаваем за бизнеса.

Срок за реализиране:    м. май 2019 г. Отговорник: проф. дсн Емилия Ченгелова, зам.-директор на ИИОЗ, е-мейл: chengelova@gmail.com

Май 2019
Провеждане на научна конференция по проект към ФНИ за бежанците на тема
„Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност“. Отговорник доц. д-р Албена Накова, зам.-директор на ИИОЗ, е-мейл: albena_nakova.manolova@abv.bg

 

Май 2019
Организиране на международна интердисциплинарна конференция “Философия, изкуство, литература в чест на 130-та годишнина от рождението на  Николай Райнов (член на БАН) и 100-годишнината от рождението на Богомил Райнов (член-кореспондент на БАН).
Организатори: БФО,  секция “История на философските и научните идеи” към ИИОЗ, Институт за аксиологически изследвания, Виена.
Срок: м. май 2019, място: София. Отговорник: проф.дфн  Иванка Райнова, е-мейл: raynova@iaf.ac.at

3-4 юни 2019
Организиране на конференция на тема „Интернационализиране на социалните науки“ с участници от ИИОЗ и Института по социология на Китайската академия за социални науки.
Срок: 3-4 юни 2019, гр. София. Отговорник: доц. д-р Добринка Костова, е-мейл: kostov11@abv.bg
Основна цел на настоящата конференция е да се посочат приносите за социалните науки на процесите на интернационализация, факторите, които ускоряват интернационализацията и тези, които стопират тези процеси, както и негативните прояви на интернационализирането на социалните науки.

Юни 2019
Провеждане на национално представително изследване на нагласите на младите хора (15-22 г.) към науката и БАН:
чрез това изследване могат да бъдат установени принципните нагласи на учениците от 10 до 12 клас към науката и готовността им да помислят за кариера в институтите на БАН. Подобен тип проучване е правено през 2012 г., когато са проучени потребностите и очакванията към Изследователски университет на БАН. Предлаганото ново проучване ще има за предмет нагласите на учениците от горните класове, като акцентът се постави върху възприятията на науката, желанието за занимания с наука и готовността за реализиране в системата на БАН.

Срок за реализиране: провеждане на изследването: април -май 2019 г.

Представяне на резултатите от изследването на пресконференция за медиите:
юни 2019 г.Отговорник: проф. дсн Емилия Ченгелова, зам.-директор на ИИОЗ, е-мейл: chengelova@gmail.com

 

1-12 юли 2019 – Провеждане на международна конференция в РКИЦ-София на тема:Религиозна идентичност и светоглед – Човекът & Европейските ценности в XXI в.» – по НИ проект на секция «Религия, вярвания, светоглед»  с участието на Националния Съвет на религиозните общности в България и ИМЕД, учени от България, Русия и Израел – координатор – проф.,дфн Стефан Пенов. (st.penov5776@gmail.com);(stefan_sal@mail.bg).

 

2-6 септември 2019
Организиране на Международна конференция на тема: „Философията днес: културни, образователни, научни политики на европейските страни и страните в Черноморския регион“, Варна, Творчески дом на БАН.
Срок: 02-06.09.2019, отговорник: доц.дфн Богдана Тодорова, е-мейл: bonytodorova@gmail.com

 

Септември 2019
Провеждане на изследователски семинар: „
Дигитализацията и пазарите на труда в Европа“. ИИОЗ-БАН активно изследва въздействието на дигитализацията върху пазарите на труда в Европа. Представянето на Васил Киров, Габриела Йорданова и Екатерина Маркова е на основата на резултатите от проектите ‘BEYOND 4.0 Inclusive Futures for Europe BEYOND the impacts of Industrie 4.0 and Digital Disruption’ (2019 – 2022) (http://www.beyond4-0.eu/), финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, на ‘DIRESOC Digitalisation and Restructuring: which social dialogue?’ (2018 – 2020) (http://diresoc.eu/), финансиран от Главна дирекция Заетост на на Европейската комисия и проект ‘Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд’ (2017 – 2018), разработен благодарение на „Програма за подпомагане на младите учени в БАН, финансиран по Фонд и на работата на Васил Киров в рамките на Групата на високо равнище относно въздействието на цифровизацията върху пазара на труда в ЕС, създадена от Европейската комисия.

Срок за реализиране – септември 2019.

Отговорник – доц. д-р Васил Киров, email: vassil.kirov@gmail.com

 

Септември 2019
Провеждане на пресконференция
за представяне на резултатите от реализирането на научно изследователски проект, финансиран от ФНИ, “Градското земеделие като стратегия за подобряване качеството на живот на градските общности”. На основата на представително за столицата изследване (април-май 2019 г.) ще се изведат нагласите, готовността и очакванията на столичани към градското земеделие като алтернатива и възможност за подобряване на качеството на живот. Ще се представят добри практики за градско земеделие, както и предложения за управленски решения в посока насърчаване на столичани към градско земеделие.

Срок за реализиране: септември 2019 г. Отговорник: гл. ас. д-р Дона Пикард, е-мейл: dona.pickard@gmail.com

 

Октомври 2019
Годишна конференция
„Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“, организирана от ИИОЗ съвместно с Фондация “Конрад Аденауер”.

Срок: 25 октомври ,  2019.  Място: Гранд хотел София

Отговорник: проф. Румяна Стоилова, е-мейл: rumiana.stoilova@gmail.com

 

Октомври 2019
Организиране на конференция на тема Заслугите на Рода Берон за развитие на науката и просветата в България през октомври 2019 в сградата на ЦУ на БАН в 207 зала. Конференцията ще е свързана и с проект към ФНИ изследващ приносите на Рода Берон за духовното развитие на България и за интеграцията ѝ в Европейската наука и култура.
Освен д-р Петър Берон, в Родът Берон по непълни данни има трима академици, над 10 професори, други учени, известни лекари, инженери, писатели, филолози, преводачи, просветители, общественици, дарители (тук са едни от най големите дарители на Българската наука), политици, регионални дейци.Ще се анализират заслугите и на други, известни с научно-просветната, дарителска, обществена и др. дейност представители на рода.
Срок: октомври 2019. Място: зала 207 на ЦУ на БАН. Отговорник: проф. дфн Мартин Табаков, е-мейл: marmatab@gmail.com

 

Октомври-Ноември 2019
Провеждане на изнесени “отворени врати” сред студенти, обучаващи се по социални дисциплини в УНСС и СУ “Кл. Охридски” под надслов: “ИИОЗ-БАН като възможност и алтернатива за развитие”:
замисълът е студентите от специалностите, близки до предмета на дейност на ИИОЗ, да бъдат посетени и под формата на организирани срещи да им бъдат представени възможностите, които ИИОЗ може да предостави за тяхното развитие като изследователи и учени. Целта е чрез тези срещи да се привлече вниманието на студентите, проявяващи интерес към научно изследователски занимания в областта на социалните науки, и да бъде показано, че младите хора, които имат афинитет към науката, могат да се развият като изследователи и учени в системата на БАН и по-конкретно, ориентирайки се към научна кариера в ИИОЗ-БАН.

Срок за реализиране: октомври- ноември 2019 г. Отговорник проф. дсн Емилия Ченгелова, зам.-директор на ИИОЗ, е-мейл: chengelova@gmail.com

 

Ноември 2019
УЪРКШОП “БЪДЕЩЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
Срок: м. ноември 2019. Отговорник: гл. ас. д-р Мариана Тодорова, е-мейл: mariana_g_todorova@yahoo.com

 

Декември 2019
Съставяне на енциклопедичен речник на българските философи, социолози и науковеди от Освобождението на България до днес.
Срок: декември 2019.  Отговорник: доц. д-р Божидар Ивков, е-мейл: bivkov56@gmail.com