Консултативен съвет на ИФС

  1. Карина Ангелиева – зам. министър на образованието и науката. Председател на Консултативния съвет
  2. Кремена Недкова – началник на отдел “Секторни анализи” в Дирекция “Икономическа политика”, Министерство на икономиката.
  3. Доц. Тодор Чобанов – зам. кмет на Столична община.
  4. Проф. Диана Мишкова – изпълнителен директор на Център за академични изследвания.
  5. Беата Папазова – Българска търговско промишлена палата, съветник Европейска интеграция и проекти.
  6. Светлана Дончева – Българска стопанска камара, дирекция Управление на проекти.
  7. Мариана Стефанова – изпълнителен директор на ЕООД “Екорис”.
  8. Проф. дфн Веселин Петров – директор на Институт по философия и социология.
  9. Проф. дсн Емилия Ченгелова – зам. директор на Институт по философия и социология, с ресор научно изследователски проекти.
  10. Проф. дсн Румяна Стоилова – член на Научния съвет на Институт по философия и социология и председател на Българската социологическа асоциация.

 

Устав за функциониране на Консултативния съвет на ИФС – БАН

 

Консултативният съвет на ИФС – БАН е учреден на 15.07.2020 г. На първото си заседание Консултативният съвет на БАН избра за свой Председател Карина Ангелиева, зам.министър на образованието и науката. В рамките на учредителното заседание, членовете на Консултативния съвет изразиха свои мнения и виждания както по отношение работата на Консултативния съвет, така и по отношение на възможностите за бъдещи научно изследователски проектни дейности. Членовете на Консултативния съвет се обединиха около мнението, че предвид спецификата на финансовите инструменти, предоставящи подкрепа за научно изследователска работа, е препоръчително да се идентифицират важни и значими теми, които да се разработват от консорциуми, включващи широк брой институции. Този подход гарантира синергия при диагностиката и изучаването на проблемите и създава максимално широки обществени платформи, гарантиращи включването на всички заинтересовани страни.
На свое заседание на 10.02.2021 г. Консултативният съвет на ИФС – БАН бе запознат с основните достижения на учените от ИФС през изтеклата 2020 г. С особен интерес бяха посрещнати приносите на изследователите от института при реализирането на изследователските проекти. Сериозни приноси са постигнати в рамките на 44 различни проекти, финансирани както от европейски фондове, така и от национални финансови инструменти. Набелязани бяха основните приоритети пред Консултативния съвет за 2021 г., сред които се отдава висока значимост на създаването на партньорства за реализиране на социално значими изследователски дейности, като се постави цел за устойчиво присъствие на европейско ниво и установяване на партньорства с европейски изследователски организации и институции. Друг приоритет е дефинирането на приоритетни области, в които опитът на българските изследователи може да се свърже с глобалната социална наука. В контекста на новите предизвикателства, приоритет е също така разработването на концепция (Concept paper) за разбирането за фундаментални и приложни изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. Елемент от концепцията ще бъде създаването на модел за оценка на приложимостта на изследванията в областта на хуманитарните и социалните науки, с поставяне на акцент върху социалната значимост на реализираните изследвания.