Обучителни курсове за докторанти

Институтът по философия и социология – БАН предоставя на своите докторанти разнообразие от обучителни курсове, които са официално регистрирани в Центъра за обучение към БАН. Успешно преминалите обучителен курс докторанти получават официален сертификат от ЦО – БАН и присъждане на определен брой кредити. Докторантите могат да избират от следните лекционни курсовe:

СПИСЪК на всички обучителни курсове, предоставяни от щатни учени от ИФС и официално регистрирани в ЦО – БАН (2015 – 2022 г.)

http://www.edu.bas.bg/doctorant_school/spec_courses/9a_mansoc/mansoc.html

 

Тема № Име на курса Бр. акад. часове Лектор Имейл Телефон
1 9.4.1. Философия на техниката 30 доц. д-р Ивелина Иванова i.ivanova@gbg.bg 0896158898
2 9.4.2. Човешкото тяло като проблем в хуманитаристиката 30 доц. д-р Валери Личев vlichev_61@yahoo.com 0882913972
3 9.4.4. Алгоритмична и неалгоритмична сложност 30 доц. д-р Асен Димитров assen.dimitrov@gmail.com 0878221886
4 9.4.9. Антропологията: поява, развитие и съвременни направления 30 доц. д-р Валери Личев vlichev_61@yahoo.com 0882913972
5 9.4.10. Култура и цивилизация 30 доц. д-р Валери Личев vlichev_61@yahoo.com 0882913972
6 9.4.11. Играта като феномен на културата 30 доц. д-р Валери Личев vlichev_61@yahoo.com 0882913972
7 9.4.12. Теория на научното познание – учебна програма 30 чл.кор. дфн. Ангел Стефанов angstefanov@abv.bg 0887394732

028587034

8 9.4.13. Изследвания на миграцията 30 проф. дсн Анна Мантарова anna.mantarova@abv.bg 0893570672
9 9.4.14. Религиозната карта на секуларна Европа днес: социално-антропологичен профил – учебна програма 30 проф. дфн Нонка Богомилова nonka_bogomilova@mail.bg 0888709156
10 9.4.15. Социалната макротрансформация в България – проблеми и рискове 30 проф. дсн Анна Мантарова anna.mantarova@abv.bg 0893570672
11 9.4.16. Общество и околна среда 30 проф. дсн Анна Мантарова anna.mantarova@abv.bg 0893570672
12 9.4.17. Философия на изкуствения интелект – учебна програма 30 проф. дфн Веселин Петров petrov.vesselin@gmail.com 0888881496
13 9.4.18. Приложна процесуална онтология – учебна програма 30 проф. дфн Веселин Петров petrov.vesselin@gmail.com 0888881496
14 9.4.19. Социални проблеми на девиантното поведение 30 проф. дсн Валентина Златанова valentina.zlatanova@gmail.com 0898326350
15 9.4.20. Социалните емпирични изследвания – учебна програма 30 проф. дсн Светлана Съйкова

проф. дсн Емилия Ченгелова

sseykova@gmail.com

chengelova@gmail.com

0885653450

0888547207

16 9.4.21. Трансферът на знание за развитие на научните изследвания в съвременното общество 30 доц. д-р Рая Стайкова rayastaykova@bas.bg 0887921095
17 9.4.22. Диалектически идеи във философията и религията: от Платон и Филон до Хегел и Уайтхед – учебна програма 30 проф. дфн Стефан Пенов dr.st.penov5776@gmail.com; stefan_sal@mail.bg/abv.bg 0899789745
18 9.4.23. Религиозната философия като логика и метафизика: човек, Бог и свят в юдейската и неотомистката доктрини – учебна програма 30 проф. дфн Стефан Пенов dr.st.penov5776@gmail.com; stefan_sal@mail.bg/abv.bg 0899789745
19 9.4.24. Развитие на идеите в логиката 30 проф. дфн Мартин Табаков marmatab@gmail.com 0890233398
20 9.4.25. Фундаментализъм. Ислямски фундаментализъм 30 проф. дфн Богдана Тодорова bonytodorova@gmail.com
21 9.4.26. Ислям и съвременност – учебна програма 30 проф. дфн Богдана Тодорова bonytodorova@gmail.com
22 9.4.27. Общност и общество 30 доц. д-р Ивелина Иванова i.ivanova@gbg.bg 0896158898
23 9.4.28. Теория на историята 30 доц. д-р Ивелина Иванова i.ivanova@gbg.bg 0896158898
24 9.4.29. Критическо мислене 30 проф. дфн Мартин Табаков marmatab@gmail.com 0890233398
25 9.4.30. Нормативна етика 30 гл. ас. д-р Иван Миков

проф. дфн Емилия Маринова

i.mikov@web.de 0897437651
26 9.4.31. Състрадание и емпатия. Аспекти на моралната метафорика 30 доц. д-р Силвия Серафимова silvija_serafimova@yahoo.com 0889983838
27 9.4.32. Биоетика и биоправо – въведение – учебна програма 30 доц. дфн Стоян Ставру stoyan.stavru@gmail.com 0888280888
28 9.4.33. Право и етика в информационните технологии – учебна програма 30 доц. дфн Стоян Ставру stoyan.stavru@gmail.com 0888280888
29 9.4.34. Научно изследване, научни комуникации и основи на наукометрията – учебна програма 30 проф. дсн Людмила Иванчева ludmila.ivancheva@gmail.com 0895917809
30 9.4.35. Аспекти на съвременната нордска етика 30 доц. д-р Силвия Серафимова silvija_serafimova@yahoo.com 0889983838
31 9.4.36. Общественото мнение за бежанците в България: формиране, специфика, социални актьори, факти и интерпретации 30 доц. д-р Албена Накова albena_nakova.manolova@abv.bg 0889991332
32 9.4.37. Лекции по религиознание и сравнителна религия – учебна програма 30 проф. дфн Стефан Пенов dr.st.penov5776@gmail.com; stefan_sal@mail.bg 0887146254
33 Applied Social Research – учебна програма 30

(20 ECTS)

Assoc. Prof. Alexey Pamporov apamporov@gmail.com 0887477726

 

СПИСЪК на вътрешни обучителни курсове за докторанти, предоставяни от щатни учени от ИФС

1 Социология на девиантното поведение – учебна програма 30 проф. дсн Анна Мантарова anna.mantarova@abv.bg 0893570672