ЕБР

Философия на имплицитното знание” с Университета в Лиеж, Белгия, ръководител доц. д-р Марина Бакалова, 2020–2022 г.

Картографиране на масмедийните репортажи за науката в България и Турция: автоматизиран мониторинг на индикаторите на научната култура от лонгитюдна и междукултурна перспектива“ с Университет Билги, Истанбул, ръководител гл. ас. д-р Мартин Й. Иванов, 2021–2024 г.

Значимостта на логическите модели за съвременната наука” с Института по философия и социология при Полската академия на науките, ръководител доц. д-р Доротея Ангелова, 2022–2023 г.

New Directions in the sociology of moral panic“ с Института по философия и социология при Полската академия на науките, ръководител доц. д-р Люба Спасова, 2022–2023 г.

Трансформации в качеството на живот на социалните общности в България и Румъния: предизвикателства и перспективи“ с Изследователския институт за качество на живота при Румънската академия, ръководител доц. д-р Албена Накова, 2022-2023 г.