За библиотеката

Библиотека “Социология”

Библиотекар: Юлияна Крайчева

Адрес: ул. Московска 13а, ет. 1
тел: 0888 432 712
julikraycheva@gmail.com

Библиотека “Философия”

Библиотеката притежава богата колекция от книги и периодични издания от областта на обществените и хуманитарните науки, която включва редки и изключително ценни стари уникални издания, някои от които от 1566г., поредица Husserliana, поредица Boston Studies, поредица Synthese Language Library и др. Библиотеката е основана през 1948г. като самостоятелно звено към Института по философия при БАН. Нейният фонд е структуриран съобразно основните раздели на философското знание – онтология, гносеология, логика, философия и методология на науката, етика, естетика, социална философия, философия на религията, политиката и правото, но заедно с това съдържа много издания от областта на науката, икономиката, религията и културата. Фондът на библиотеката възлиза на 32 952 библиотечни единици, от които 24 929 книги и 8 023 периодични издания. От тях 7 956 книги и периодични издания са на български език, 10 443 – на руски, а останалите на други славянски и на английски, немски, френски, италиански и испански език. Текущо поддържаните периодични издания включват общо 78 заглавия, от които 55 списания и 23 поредици на български, руски, други езици.

Библиотекар: Татяна Семерджиева
адрес: ИФС-БАН, бул.”П.Евтимий” №6
Имейл:  taniasemer@gmail.com
Телефон: 089 759 5332

Библиотека “Наукознание”

тел.: 0886 300 867

Адрес: ул. Московска 13а, ет. 1
тел: 0888 820 360
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 17.00

Библиотекар: Юлияна Крайчева
julikraycheva@gmail.com

Информационен бюлетин, Централна библиотека на БАН, www.cl.bas.bg  представя библиотечния фонд на Института по философия и социология.

Брой 2 (111), година XII, февруари 2018

Годишна среща на библиотеките от постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2019 г.През месец февруари 2019 г. в читалня „Акад. Стефан Панаретов“ на Централна библиотека се проведе годишната среща на библиотеките от постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2019 г. Юлияна Крайчева от Библиотека „Социология и наукознание“ при Институт по философия и социология (бивш Институт за изследване на обществата и знанието) получи сертификат за своя споделен опит и знания в практиката на библиотечната мрежа на БАН.