История на философските и научните идеи

Изследователската работа на секция “История на философските и научните идеи” включва три проблемни кръга: история на философията; съвременни философски учения и история на науката.

Първият от тях е фокусиран върху историята на българската философска култура и публичност, нейните периоди, акценти, най-ярки представители, видове рецепции, както и специфичните проекции на философските идеи в областта на изкуството и културата. Особено внимание се отделя на изследвания, отразяващи динамиката на свое и чуждо, приноса на български мислители, получили признание на световната философска сцена, както и на ролята на философските идеи при формирането на националната идентичност.

Приоритет в изследователската работа по направление “Съвременни философски учения” са  водещите  направления на континенталната философия като феноменология, философска антропология, екзистенциална философия, херменевтика, постструктурализъм, деконструктивизъм и др. Специално се набляга на необходимостта от съчетаване на фундаментално-научния инструментариум на западноевропейската философия със съвременни приложни методи, които понастоящем са широко използвани в социален, политически и културологичен контекст. Оттук особено място се отделя на феминистката философия, джендърния анализ и интердисциплинарното изследване на човека и човешките права.

Третият проблемен кръг – „История на науката“, включва исторически и историографски проучвания върху всички аспекти на научната дейност като живот и дела на учените, развитие на научните идеи, научните институции и научните комуникации,  традиционните библиотечни и архивни проучвания на българската наука в балкански и европейски контекст, както и конкретни изследвания по история на етнологията, биологията и физиката.

Научната дейност на трите направления в секцията изцяло се вписва в  стратегическите приоритети на БАН: тя е насочена към изследване на националната идентичност и на европейското културно наследство в неговото историческо развитие и многообразие и е в съзвучие с  актуалните изисквания и стандарти в областта на науката и образованието, както в българската, така и в световната философия и хуманитаристика.

 

Публикации на членове на секцията:

Raynova, Yvanka. Sein, Sinn und Werte. Phänomenologische und hermeneutische Perspektiven des europäischen Denkens. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017.

Raynova, Yvanka. Être et être libre : Deux « passions » des philosophies phénoménologiques. Études d’herméneutique comparative. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010.

Raynova, Yvanka. Feministische Philosophie in Europäischem Kontext: Gender-Debatten zwischen “Ost” und “West”. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2010.

Нина Димитрова, Екзистенциални измерения на новото време, Проектория, 2014.

Нина Димитрова, Пророците на бесовете. Смисъл и вяра в руската религиозна философия, АИ “Марин Дринов, 2013

Анани Стойнев. За философските конструкции на Пенчо Славейков, София, ИК „Св. Иван Рилски”, 2014.

Анани Стойнев. Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков, ИК “Св. Иван Рилски”, 2017.

Френската философия в България. Антология,  съст. Татяна Батулева, Анани Стойнев. София, ИК „Св. Иван Рилски”, 2014

Philosophical Receptions: Transmissions, Affinities and Originality, PH “St. Ivan Rilski” (Ed. T. Batuleva), 2014.

Европейски влияния в българската философска култура, съст. Н. Димитрова и Т. Батулева, ИК “Св. Иван Рилски”, 2012

Дамянов, Пламен. Геотермалните източници в България (история на проучванията и възможностите за използване), Херон Прес,  2015.

Изпълнени проекти:

Човешки права, женски права,  ценности: съвременни философски аспекти (2012-2015) –  ръководител проф. дфн Иванка Райнова Проект с международно участие и в сътрудничество с Института за аксиологически изследвания (Виена)

Българският Zeitgeist – херменевтика на жизнения свят (философско-литературни траектории), ръководител проф.дфн Нина Димитрова, колективен междусекционен проект (2011 – 2014)

Европейски влияния в българската философска култура – ръководител доц.д-рТатяна Батулева, секционен проект (2011 – 2014)

Философски дискурси върху българската национална идентичност” – колективен проект с р-тел доц.д-р Латю Латев (2010-2011)

Мултикултурни различия, ценности и интеркултурен дискурс в европейски контекст: Съвременни проблеми, тенденции и дебати (2009-2011) – ръководител проф.дфн Иванка Райнова.

Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach- индивидуален проект на проф.дфн Нина Димитрова към колективния проект на Института по славистика към Полската академия на науките с ръководител проф. Гражина Шват-Гълъбова (2015 – 2018)

Научната политика в България в областта на възобновяемите енергийни източници  през втората половина на ХХ век и началото на ХХI век – индивидуален проект на доц.д-р Пламен Дамянов

Иван Шишманов и Христо Вакарелски: линии на приемственост в научното творчество, индивидуален  проект на гл. ас.д-р Цветанка Горанова

            Тhe Early Royal Society of London and their Queries for Natural History: a Study and a Scholarly Edition of Texts, с международно финансиране от New Europe College, Букурещ, индивидуален проект на гл.ас.д-р Йордан Аврамов

Начало и развитие на научно-популярната издателска дейност в областта на биологичните науки в България /края  на ХIХ и началото на ХХ век– индивидуален – гл. ас. Динко Минчев

Състав:

Проф. дфн Татяна Батулева – ръководител на секцията

tanbat@abv.bg

Проф. дфн Иванка Райнова
raynova@iaf.ac.at

Доц. д-р Пламен Дамянов
plamdambg@yahoo.de

Доц. д-р Камелия Жабилова
cameli@abv.bg

Гл. ас. д-р Йордан Аврамов
iavramov@yahoo.com

Гл. ас. д-р Цветанка Горанова
tsvetanka_goranova@abv.bg

Гл. ас.  д-р Станул Грозев

Ас. д-р Яна Стефанова

Нина Димитрова – философ

ninaivdimitrova@abv.bg

9. Надежда Дерменджиева – докторант

10. Гергана Тодорова – докторант

Техн. сътрудник: Динко Минчев
dinko.mintchev@abv.bg

 

Публикации