МЕЖДУНАРОДНИ

 

 

 

 

 

Проект BroadVoice се осъществява по програма HORIZON 2027 на Европейската комисия. Ръководител на българския екип в консорциума е проф. дсн Васил Киров. Продължителност: ноември 2023 – ноември 2025.

 

 

 

 

Skills2Capabilities: От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.

 

EUROFOUND, с ръководител на българския екип проф. дсн Васил Киров, Национален кореспондент за България на Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) 2022–2026.

AgroDigiRise: Unlocking the innovative potential of the South Central Region of Bulgaria in the agricultural sector, с ръководител на българския екип гл. ас. д-р Светла Стоева, Програма Цифрова Европа, 2022-2025.

EFUA European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture, ръководител на българския екип гл. ас. д-р Дона Пикард, Европейска комисия по програма „Хоризонт 2020“, 2020–2024.

 

Проект: „Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“Проектът, по конкурс на Фонд „Научни изследвания“ и по договор КП-06-Рила/9,  е финасиран в рамките на Програма “Юбер Кюриен” (PHC-Rila) за българо-френско партньорство (МОН-ФНИ за България и Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ), и Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите (MESRI) за Франция). Срок за изпълнение 12.2021-21.2023.

 

Проект TALENT Erasmus+ (декември 2018 г. – ноември 2022 г.) е да създаде двугодишна магистърска програма по управление на човешките ресурси (УЧР) в шест университета в Централна Азия. От страна на ИФС-БАС в проекта участват доц. д-р Румяна Желева и доц. д-р Албена Накова. Повече за проекта може да се прочете на Интернет страницата му: http://hrmincentralasia.eu/.

Проектът „Европейската външна политика пред нови предизвикателства и перспективи – погледът на младите хора в България“ („European foreign policy facing new challenges and perspectives – the view of young people in Bulgaria“) е финансиран по договор № КП-06-КОСТ/3 от 2020 г. от средствата за национална подкрепа по Програма COST на Европейския съюз (2020-2023)

Проект I SKILL – INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE TO KICK-IN INCLUSIVE ADULT LEARNING/ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, финансиран от EUROPEAN COMMISSION DG Employment, Social Affairs and Inclusion, договор No. VS/2021/0208 (2021-2023)

Проект MILIEU Women, Disability Inclusion: Scientific Excellence in Bulgaria/Жени, увреждания и включване: Научна експертност в България е финансиран по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, съгласно финансово споразумение № 952369. Проектът се координира от Института по философия и социология при БАН и се изпълнява в периода 2021-2023.

Проект COCOREADO: Подобряване позицията на фермерите в хранителните вериги за доставка, чрез свързване на производители и потребители и посредством обучения на посланици се финансира от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 101000573. Разработен е по покана H2020-RUR-2020-1, във връзка с тематична област RUR-05-2020 (Свързване на производители и потребители в иновативни хранителни вериги за доставки). Проектът се координира от Католически университет Лювен (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – KU Leuven) и се изпълнява в периода януари 2021- юли 2024.

 

LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 773418. Изпълнява се в срока 2019-2022 г.

 

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 8222296. Изпълнява се в срока 2019-2023 г.

 

Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of health, ageing and retirement in Europe – SHARE “50+ in Europe”), координиран от Института Макс Планк за социално право и соцална политика към центъра за икономика на застаряването в Мюнхен, Германия (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging).