Мисия

Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията под името Институт за изследване на обществата и знанието, като правоприемник на Института за философски изследванияИнститута по социология и Центъра по наукознание и история на науката. На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г., е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология.

Институтът по философия и социология при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с  академичните, националните и европейските  критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и техните подразделения. Това е уникална институция, чиито приоритет са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски катедри), популяризиране на идеи и продукти, продължаването и по-нататъшното развитие на анализа на класически и актуални области на социалното познание като епистемология и история на философията, философия и социология на социалните структури и много други, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишането на благосъстоянието. Дейността на ИФС включва и извършването на експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и организацията на всички сфери на социалната практика, свързани с потребностите на социално-икономическото, културното и политическото развитие на България и с развитието на науката като социален феномен. Накратко, мисията на института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области.

» Официална брошура на ИИОЗ (PDF)