Награди

 

Огромно признание за проф. д.с.н. Пепка Бояджиева в Деня на народните будители

Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева от Института по философия и социология беше удостоена с най-високото отличие на БАН – Почетен знак “Марин Дринов” на лента за своите високи научни постижения в областта на социологията на образованието! Наградата й беше връчена от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски на тържествено събрание по повод Деня на народните будители на 01.11.2023 г.

От името на цялата колегия поздравяваме проф. Бояджиева за заслуженото отличие!

Повече информация за новината може да намерите на сайта на Българска академия на науките.

 

На 19 май на церемонията по връчването на ежегодните награди на МОН за принос в науката „Питагор“ за 2023 година д.с.н. Пепка Бояджиева от Институт по философия и социология – БАН е наградена в категорията за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки. Тържествената церемония се състоя в УНСС.

Д.с.н. Пепка Бояджиева е Почетен професор по социология на образованието в Университета на Нотингам, Великобритания, от 2011 г. Нейните основни изследователски интереси са свързани с теоретичното развитие на социологията на образованието, висшето образование и университета като институция, социалната справедливост в образованието, ученето през целия живот. Сред научните й приноси се открояват: обогатяването на теоретичните основи на социологията на образованието чрез синтезиране на идеи от други научни подходи и дисциплини; дефинирането на нови изследователски полета, като социология на неуспеха; разработването на оригинални социологически концепции, като например за висшето образование и образованието на възрастни като публични и общи блага и като сфери на признаване, за мисията и функциите на висшето образование като сложно взаимодействие от инструментални, лично-съграждащи и трансформиращи роли, за ученето през целия живот като образователна парадигма на късно модерните и постмодерните общества, за социалната справедливост като многоизмерен феномен и задължителна перспектива при анализа на съвременните процеси на масовизация на висшето образование, за образователните неравенства като резултат от сложното взаимодействие между фактори при входа, процеса и изхода на образователните институции и отразяващи както вертикалната, така и хоризонталната диференциация в образованието. Резултатите от изследователската работа на д.с.н. Пепка Бояджиева са отразени в многобройни публикации в престижни издания у нас и в чужбина, като в SCOPUS са включени 37 от тях, 316 цитирания и H индекс 9.

Огромно признание

Професор Пепка Бояджиева и доц. д-р Петя Илиева Тричкова от Института по Философия и Социология при БАН са носителите на наградата Cyril O. Houle Award за 2022 г. за книгата им Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот, публикувана в издателство Палгрейв: Adult Education as Empowerment | SpringerLink.

Тази награда се присъжда от Американската Асоциация за Образование на Възрастни и Продължаващо Образование (AAACE) за изключителни изследвания в областта на образованието на възрастни. Наградата има висок престиж и традиции и се връчва от 1981 г.

Наградата бе връчена на тържествена церемония по време на годишната конференция на AAACE на 12.10.2022 в Милуоки, САЩ.

Книгата е подготвена в рамките на проект финансиран от Фонд Научни Изследвания на тема: „Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ – JustEdu – 2020-2024, Национална програма „Вихрен“.

Great honour

Professor Pepka Boyadjieva and Associate Professor Petya Ilieva-Trichkova from the Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences are the 2022 recipient of the Cyril O. Houle Award for Outstanding Literature in Adult Education for their book: Adult Education as Empowerment: Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective. Palgrave Macmillan. Adult Education as Empowerment | SpringerLink

The Cyril O. Houle Award was established in 1981 to honor the scholarship and memory of Cyril O. Houle, Professor of Adult Education at the University of Chicago. It is given annually by the American Association for Adult and Continuing Education (AAACE).

The award was presented at a ceremony during the AAACE Annual Conference on
10/12/2022 in Milwaukee, USA.

This book was prepared as part of the work on the project “Dynamics of inequalities in participation in higher and adult education: A comparative social justice perspective” (JustEdu), funded by the Bulgarian National Science Fund within National Science Program VIHREN, contract number КП-06-ДВ-2/16.12.2019.

 

Гл. ас. д-р Веселина Качакова от секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” е носителят на наградата на БАН за млад учен “Проф. Марин Дринов” в направление “Човек и общество” за 2021 г. (https://www.bas.bg/?p=39109)
Честито и нови постижения!

ЗАСЛУЖЕНА ПОЧЕТНА ТИТЛА

На 8 декември 2021г. Международният Институт по Херменевтика присъди на проф. дфн Иванка Райнова почетната титла Professor Honoris Causa “за изключителна интелектуална острота и насърчаване на културата на мислене, изобретателност и оригиналност”. В официалната диплома още се казва: “Признавайки изключителния Ви принос към интерпретативния подход към нашето битие в света и съществуване с другите, ние Ви приветстваме в Agora Hermeneutica, изтъкнат кръг от учени от световна класа по философия, теология, литература, архитектура, образование, право и медицина”. Сред тези световно признати учени са Чарлз Тейлър, Джани Ватимо, Жан-Люк Марион, Марта Нусбаум, Джудит Бътлър и др. Освен с почетна титла, Райнова бе отличена и с наградата Хермес за най-добра книга на годината по феноменологическа херменевтика за монографията си Sein, Sinn und Werte: Phänomenologische und hermeneutische Perspektiven des europäischen Denkens (Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2017).

 

 

 

ВАЖНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИНСТИТУТА

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви информираме за значимото постижение на Института, който на специална церемония в Министерството на образованието и науката на 25 март в присъствието на редица представители от други научни организации и университети, както и на централни медии беше отличен със специален Сертификат за най-активен институт на Българска академия на науките по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Това е важно признание за постиженията на нашия Институт през последните години, свързани с работа по няколко проекта по тази рамкова програма. Тези проекти, както и колегите, допринесли за изключителния успех, са:

NEGOTIATE: Overcoming early job-insecurity in Europe, Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа, ръководител на българския екип проф. дсн Румяна Стоилова и участници проф.дсн Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Венета Кръстева, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, гл. ас. ас. Петя Илиева-Тричкова. Партньори по проекта са академични организации от 10 европейски държави. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Европа 2020“. Период на проекта: 2015-2018 г.

ЕXCEPT: Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer, “Социално изключване на младите хора в Европа: Натрупващи се пречки, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер”, ръководител на българския екип доц. д-р Мария Желязкова и участници гл. ас. д-р Венета Кръстева, д-р Атанас Стоилов и гл. ас. д-р Драгомир Драганов. Партньори по проекта са научни институции от 9 европейски държави. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Период на проекта: 2015-2018 г.

ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, „Стимулиране на ученето през целия живот  за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа“, ръководител на българския екип проф. дсн Пепка Бояджиева и участници проф. дсн Румяна Стоилова, доц. д-р Васил Киров, гл.ас. д-р Петя Ириева-Тричкова. Период на проекта: 2016-2019. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks, „По-добри иновации в земеделието“, ръководител на българския екип гл.ас. д-р Дона Пикард и участници в българския екип доц. д-р Мариана Драганова, гл. ас. д-р Галина Колева, гл. ас. д-р Светла Стоева, доц. д-р Петя Славова. Период на проекта: 2018-2021. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Към тях следва да се добавят и проектите:

SHARE: Survery of Health, Ageing and Retirement in Europe, който не е финансиран за България по Хоризонт 2020, но е финансиран от Европейската комисия и е включен през 2018 г. в Националната пътна карта за изследователски инфраструктури. Ръководител на българския екип  гл. ас. д-р Екатерина Маркова и участници в българския екип  гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. д-р Васил Киров и Диана Ненкова.

BEYOND 4.0 Inclusive Futures for Europe BEYOND the impacts of Industrie 4.0 and Digital Disruption „Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна”. Ръководител на българския екип доц. д-р Васил Киров и участници в българския екип: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, редовен докторант Багрян Маламин и Диана Ненкова.  Период на проекта: 2019-2022. Финансиран е от Европейската комисия по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Нека да се поздравим с тази заслужена награда, която ни нарежда на челно място в това отношение сред институтите на БАН, като същевременно благодарим на участниците в тези проекти и да си пожелаем нови успехи. Следваща цел, която е напълно по силите на Института е да станем координатор в европейски консорциум.

 

От Ръководството на ИИОЗ

 

ТОП 5 БГ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 ПРИВЛЕКЛИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИ КОНСОРЦИУМИ ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ София 9 913 хил. евро
Институт по механика – БАН София 5        912 хил. евро
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН София 5 906 хил. евро
Център за изследване на демокрацията София 5 863 хил. евро
Институт по ИКТ – БАН

 

София 8 839 хил. евро