Национални конференции по етика

Годишни национални конференции по етика 

Националните конференции по етика и свързаните с тях сборници са значим фактор за отстояването и развитието на етическата наука у нас. Възникнала през 2004 като инициатива на секция „Етика” на Института за философски изследвания, впоследствие тази инициатива беше застъпена от секция „Култура, ценности и морал”, а сега вече от секция “Етически изследвания” на ИИОЗ–БАН и има няколко съществени цели. Първата от тях и създаване на единно национално научно етическо пространство – консолидиране на българските етици, взаимодействие на научните и академичните етически общности. Втората е осветяването на зоните на морална болезненост в нашето общество, на етическите рискове в различни социални сфери и приобщаването на обществото, държавата и гражданите към етическия дебат и разширяването на „границите на респекта” в обществото. Третата важна цел е приобщаването на студентите, докторантите и младшите научни и академични кадри към етическата идея, което е фактор за кадровото развитие на етическата наука в България.
Инициативата е подкрепена от двама президенти – проф. Ж.Желев и Г. Първанов, което е показателно за нейната социална значимост.
Реализирането на тези задачи се осъществява – организационно и финансово – във взаимодействие на секция “Етически изследвания”, ИИОЗ–БАН с академични, държавни и неправителствени институции и общности. Принос в тази насока имат МОМН, Синдикат на българските учители, Агенция за закрила на детето, Съюз на българските журналисти и др. Високо ценим подкрепата на ВУЗ – хронологично – Катедра „Логика, етика и естетика” на СУ ”Св. Кл. Охридски”, Катедра „Социална медицина”, МУ, София и Катедра „Философия” на УНСС.

За повече информация посетете официалния сайт на секция “Етически изследвания”:

http://ethicsissk.wordpress.com

Книги от конференции

2004 година

purva_kniga

Сборник материали от Национална кръгла маса 17 март 2004

 

 

 

 

2005 година

vtora_kniga

 

 

 

 

 

2006 година

treta_nac_konf_etika_korica

 

 

 

 

 

2007 година

chetvurta_kniga

 

 

 

 

 

2008 година

peta_nac_konf_korica

 

 

 

 

 

2009 година

shesta_nac_konf_korica

 

 

 

 

 

2010 година

sedma_kniga

 

 

 

 

 

2011

etn1

 

 

 

 

 

 

 

2012

“Етиката в българската правна система”
/сборник/

osma_nac_konf_etika_koricaСборник от статии от Осмата национална конференция по етика на тема “Етиката в българската правна система”, проведена на 29 – 30 ноември 2012 г.

 

 

 

 

2013

“Европейските етични стандарти и българската медицина”
/сборник/
ix-nke-cover

Сборник от статии от Деветата национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”, проведена на 25 – 26 октомври 2013 г.