НАЦИОНАЛНИ

 

Национална пътна карта

 

Европейско социално изследване (ЕСИ) В България ЕСИ се провежда от Консорциум ESS ERIC – Bulgaria (основан 2018), който обединява шест организации: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Институт по философия и социология при Българска академия на науките (бивш Институт за изследване на обществата и знанието), Национален статистически институт (НСИ) , Българска социологическа асоциация (БСА) , Агенция за социални анализи (АСА) и Съюз на икономистите в България (СИБ). Консорциумът е включен в Националната пътна карта на България за научни изследвания от 2018 година.

 

Национална научна инфраструктура „SHARE ERIC България”Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (бивш Институт за изследване на обществата и знанието) е координатор на национален консорциум „SHARE ERIC България” на научната инфраструктура „Проучване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (SurveyofHealth, AgeingandRetirementinEurope – SHARE) в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски”. Националната инфраструктура SHARE ERIC България е финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН), в качеството на финансов координатор на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (НПКНИ).

 

Фонд “Научни изследвания”

 

COVID-19: Предизвикателството 2020. Общностни нагласи, стратегии и реакции, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Албена Накова 2021-2023

Обществен капацитет за справедлив зелен преход, финансиран от Фонд „Научни
изследвания“, договор КП-06 ПН55/13 от 11.2021 г.

Образите на науката в дигиталния свят: между социалните мрежи и интернет медиите, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор КП 06-Н55/6 от 11. 2021 г.

Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор КП-06 ПН55/7 от 24.11.2021 г.

Личностни и институционални стратегии за превенция и управление на рискове: специфики и детерминанти, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор КП-06-Н55/9 от 16.11.2021г.

Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор КП-06-Н45/5 от 30.11.2020 г.

JUSTEDU: DYNAMICS OF INEQUALITIES IN PARTICIPATION IN HIGHER AND ADULT EDUCATION: A COMPARATIVE SOCIAL JUSTICE PERSPECTIVE, финансиран от Програма “Вихрен”, Фонд “Научни изследвания”, договор № КП-06-ДВ-2 от 16 декември 2019 г.

Факторна детерминираност на “икономиката в сянка” и подходи за ограничаването й в българското общество, финасиран от Фонд “Научни изследвания”, договор № КП-06-Н3519 от 18.12.2019 г.

Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Кристиян Енчев, 2017–2022

 

Споразумения за сътрудничество

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ ЧРЕЗ УЧИЛИЩНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ ОТ ФИЛОСОФСКИЯ ЦИКЪЛ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (Споразумението е сключено между ИФС, Русенска митрополия и Фондация „Толерантност“ през юли 2023 г. и е с тригодишен срок за изпълнение. Екип: доц. д-р Силвия Борисова и Огнян Узунов.)