Нормативни документи

С Решение по Протокол от 52-то заседание на Седмото Общо събрание на Българската академия на науките (БАН), състояло се на 18.11.2019 г., Общото събрание (ОС) на БАН преименува Институт за изследване на обществата и знанието на Институт по философия и социология, вписано ново обстоятелство в регистър Булстат в Агенция по вписванията на 26.11.2019 г., считано от 18.11.2019 г.

На това основание в нормативните документи, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН да се чете Институт по философия и социология – БАН! 

Правилник за вътрешния трудов ред на Института по философия и социология (актуализиран към 19.04.2023г.) (PDF)

Правилник за устройството и дейността на Института по философия и социология (PDF)

Правила за работа на Научния съвет на Института по философия и социология (PDF)

Допълнение на ИИОЗ към Правилника на БАН за сключване на външни договори (PDF)

Етически кодекс на Института за изследване на обществата и знанието (PDF)

Правилник за устройството и дейността на Етическата комисия към ИИОЗ (PDF)

Правилник на Института по философия и социология за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности (PDF)

REGULATIONS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY – BAS REGARDING THE CONDITIONS FOR ACQUIRING SCIENTIFIC DEGREES AND HOLDING ACADEMIC POSITIONS (PDF)

Правилник за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИФС (PDF)

Устав на Българска академия на науките (изм. и доп. на 14.03.2023 г.) (PDF)

Закон за Българската академия на науките (PDF)

Закон за развитие на академичния състав (PDF) – стар

Закон за развитие на академичния състав (PDF) – нов

Правилник на МС за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (PDF) – стар

Правилник на МС за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (PDF) – нов

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН (PDF)

Правилник за обучението на докторанти в ИИОЗ–БАН (PDF) – стар

Правилник за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ИФС-БАН (PDF)

Декларация за поверителност

План за равнопоставеност на жените и мъжете в ИФС-БАН 2022 – 2028 (PDF)

План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в БАН (PDF)

Вътрешни правила за дейността по управлението на човешките ресурси в ИФС (PDF)

Вътрешни правила за работната заплата в ИФС (PDF)