Общности и идентичности

Секция „Общности и идентичности” е създадена през 2008 г. в резултат от сливането на тогавашните секции „Общности и социална стратификация” и „Етносоциология и социална психология”, в които са работили учени като Стоян Михайлов, Минчо Драганов, Николай Тилкиджиев, Веска Кожухарова-Живкова и други.

Научната проблематика на секцията е в области, които са актуални, водещи и значими за съвременната социологическа наука, както и в изследователски полета, свързани с особеностите на българското общество в контекста на глобализацията, глокализацията и членството в ЕС, разбирани като сложни социални процеси на трансформация и постмодернизация, обхващащи всички социални структури, институции, социални групи и слоеве. В теоретическите търсения и научни разработки на учените от секция „Общности и идентичности” се надграждат наследените традиции и съвременните постижения на социологическите, етносоциологическите и социално-психологическите изследвания на предизвикателствата, пред които е изправено съвременното българско общество. В съответствие с националните приоритети в науката (социални взаимоотношения, структури, общности и групи, национална идентичност, история и култура, преоценка на социалните ценности, социално изграждане, образование, проблеми на етническите общности и културно взаимодействие), са определени и водещите области в работата на секцията:

 • Социални групи, общности, социална стратификация и неравенства; Средни класи и слоеве; Елити;
 • Етносоциология и етнопсихология – етнически общности, нация, национализъм, междуетнически отношения и общуване в когнитивен план, етническа толерантност в контекста на представите за собствения и другия етнос, модели на междуетническо общуване; етническо напрежение, етническо сближаване, етническо изключване;
 • Социални дистанции, Ние- и Те-образи, социални представи, предразсъдъци и стереотипи в късната модерност;
 • Идентичности – национална, етническа, и културна идентичности;
 • Историческа социология на национализмите на Балканите;
 • Социална психология, когнитивна психология, сравнителна социокултурна психология – социално общуване, социално познание, интелект, социализация;
 • Демографска политика, миграции и бежанци; флуидна идентичност в контекста на завръщащите се мигранти.
 • Урбанистична социология; взаимоотношения град-село;
 • Социология на селото и на селските общности, регионални неравенства, анализи на аграрни политики и социалния контекст на иновациите в земеделието; градско земеделие;
 • Предприемачество, малък и среден бизнес; предприемачески модели; устойчиво развитие, неформална икономика и заетост;
 • Изследвания на социалния пол;
 • Образование, образователни политики и обвързването им с пазара на труда; неравенства в достъпа до образование по пол, етнос, местоживеене и др.;
 • Стил на живот, модели на потребление и свободно време;
 • Средни класи, локални общности; модели на потребление, стил на живот и социални структури в сравнителна перспектива: България, Япония, Китай и Тайван;
 • Местни празници;
 • Местни ресурси за справяне с кризи, включително и с пандемията от Ковид-19;
 • Историческа социология на социализма и пост-социалистически политики на паметта, социална история и памет за войните на Балканите през ХХ век.
 • Социалният капитал и неговите трансформации;
 • История на социологията;
 • Историческа социология, популизъм, критическа теория;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Изследвания на медиите: общностни медии и предавания за ромите, образа на ромите в медиите; полово отзивчива и полово чувствителна комуникация за работещи в общностни медии; пространства на етническо мълчание и междуетнически диалог; храна, хранене, медии;
 • Социология на медицината и здравеопазването; изследвания на детството; изследвания на родителството.

 

Проекти:

2017-2021 „Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране и съпричастност, финансиран от ФНИ

2017-2020 „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот в градовете“, финансиран от ФНИ

2018-2021 „LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks“, финансиран по програма Хоризонт 2020

2018-2019 “Local Communities Religious Festivals in Japan and Bulgaria: Comparative Study”, финансиран от Hakuho Foundation, Япония.

2019-2022 „Антиимигрантски настроения в България“, планова тема

2019-2022 „Цивилизационни предизвикателства пред България и Европейския съюз: конфликти, рискове и трансформации“, планова тема

2019-2023 „Етнизация и политизация на ромската идентичност в България“, планова тема

2020-2024 „Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ

2020-2024 „EFUA: European Forum for Urban Agriculture“, финансиран по програма Хоризонт 2020

2020-2021 „Is It Possible to Measure Nationalism? Recent Theories of Pervasiveness and Intensity of Nationhood: A Critical Appraisal“, финансиран от Centre for Advanced Study Sofia, стипендия Pforzheimer

2021-2025  „Balkan History Wars“, Национална научна програма „Вихрен-2021“

2022-2023  „National Indifference“ as a Modern Phenomenon? Theories of the Pervasiveness and Intensity of Nationalism and Their Application in the Field of Balkan History“, Wissenschaftskolleg zu Berlin.

2022-2023 “Самотата при хората с психични разстройства – социални аспекти на неспособността да се изразява опита”, планова тема

 

Секцията организира и провежда редовен уебинар “Общности и идентичности”:

Празник по време на криза: за казусите от Габрово, Вършец и Кости

Рози, лютеница и изгряващо слънце: истории и митове по пътя на брандирането на три фестивала в България

Градско земеделие и качество на живот

 

Състав:

Проф. дсн Мая Келиян – ръководител на секцията
mayakeliyan@gmail.com 

Гл. ас. д-р Дона Пикард
dona.pickard@gmail.com

Гл. ас. д-р Светлана Христова – Влади

svetlana.hristova2012@gmail.com

Гл. ас. д-р Георги Медаров

georgimedarov@gmail.com

Гл. ас. д-р Чавдар Маринов

tchmarinov@gmail.com

Гл. ас. д-р Мария Мартинова

martinovamaria01@gmail.com

Ас. д-р Здравко Ангелов

zsangelov@gmail.com

Редовен докторант: Цецка Хаджигеоргиева

Задочен докторант: Теодорина Тодорова

Технически сътрудник: Тина Кушева

tina.kusheva@gmail.com