Обяви

В ИФС се предлагат докторантури в две области:

2. „Хуманитарни науки“, направление 2.3 “Философия“

3. „Социални, стопански и правни науки“, направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“.

Наличните докторски програми по философия включват: история на философията; логика; естетика; етика; философия на науката; философия на историята; философия на културата, политиката, правото и икономиката; теория на познанието; съвременни философски учения; онтология; философия на религията и религиознание.

Учебният план за ОНС доктор по “Социология”, включва следните шест модули и дейности, както следва:

Първи модул обхваща задълбочаване на общото социологическо познание с дисциплини като: “Обща Социология”, “Социология на глобализацията”, “Методи на социологическо познание”, “Социология на социалното управление”, ”Сравнителни социални политики” и други.

Във втория модул са залегнали дисциплини, които са най-близки до проблемното поле на докторската дисертация – съответно, те биха могли да бъдат „Социология на труда”, „Социология на науката”, „Етносоциология”, „Социология на религиите”, „Социология на отклоняващото се поведение”, “Политическа социология” и др., които дават изключително добра ориентация и подготовка, свързана с изследователския проблем на разработвания дисертационен труд. В рамките на автория модул се дава възможност и за избор на образователни дисциплини, отговарящи на интересите на докторанта.

Третият модул обхваща изучаване на методите за емпирично изследване и обработка на събраната емпирична информация. Модулът си поставя две основни цели: 1) докторантите да получат необходимите базови знания и практически умения за самостоятелна подготовка и провеждане на емпирично социологическо изследване; 2) докторантите да придобият знания и умения за статистико математическа обработка на съвкупна емпирична информация (данни от емпирични социологически изследвания).

Четвъртият модул е свързан с повишаване на образователното равнище в областта на компютърните умения. Общоакадемичната подготовка на докторантите по компютърни умения се осигурява от Докторантското училище към ЦО при БАН. Докторантите заедно с научния ръководител избират курс от 30 ч. Този курс е безплатен за докторантите, а Институтът по философия и социология внася в ЦО определена от АС такса. Докторантите могат да прослушат и други курсове, платени на преференциални цени. Курсът завършва с изпит със зачитаща се оценка. Докторант, който има необходимите познания, може да се яви директно на изпит в ЦО и да получи съответен сертификат. За докторантите в ИФС се признава само сертификат за успешно положен изпит, издаден от ЦО при БАН.

Петият модул обхваща усъвършенстване на езиковата подготовка. Общо академичното езиково обучение на Докторантите се осъществява от Сектора за чуждо езиково обучение към Докторантското училище към ЦО при БАН. Курсовете са безплатни и се провеждат на 6 нива, в т. ч. ниво на специализирано езиково обучение в рамките на темата. Обучението завършва с изпит. Посещението на курсовете не е задължително за докторанти, които владеят добре съответния език. Те имат право да се явят директно на изпит в ЦО. За докторантите в ИФС се признава само сертификат за успешно положен изпит, издаден от ЦО при БАН.

Шестият модул включва изучаване на теоретико-методологичните достижения в конкретната област на познание, в която е дисертационният труд на докторанта. Допълнително в този модул са включени следните дейности:

  • Провеждане на самостоятелно емпирично изследване, участие в проект, който ще предостави емпирична информация, необходима за разработване на труда или адаптиране на съществуваща емпирична информация към целите и задачите на дисертацията;
  • Участие в докторантския семинар, където докторантите представят работата си, дискутират резултати от дисертационните си изследвания;
  • Участие в научни мероприятия – конференции, семинари, специализации;
  • Научни публикации;
  • Написване на дисертационния труд.

Модулите от първи до пети завършват с изпити и препоръчително се осъществяват през първата година и половина от докторантурата.

Шестият модул се реализира през целия период на докторантурата. Завършва със защита на докторската дисертация.

 

ИФС е отворен към привличане на нови докторанти. Конкурси за редовни докторантури се провеждат два пъти годишно.

Значителна част от финансовия фонд на БАН е насочен към допълнителни възнаграждения на докторантите. Благодарение на този фонд, има възможност месечното заплащане на докторантите да достигне до 1000 лв.

Ако желаете да станете докторант в ИФС, разгледайте раздел „Секции“ в нашия сайт, за да се ориентирате коя от секциите би била най-подходяща за реализирането на вашата докторантура!

По всяко време на годината можете да кандидатствате за свободна докторантура, като за целта трябва да имате предварително подготвен текст по проблематиката (минимум 40 стр.) и да заплатите необходимата такса. За повече информация се обръщайте към отдел Счетоводство на ИФС.