Атестация

Методически указания за попълването на атестационната карта и доказателствения материал към нея (2022)

Атестационна карта за учените от Институт по философия и социология (2021)

Заявление за атестация на учените от Институт по философия и социология по образец (2020)

Атестационна карта за учените от Институт по философия и социология (2020)

Mетодически указания за попълването на атестационната карта и доказателствения материал към нея (2020)

Списък на хабилитираните учени от ИФС, подлежащи на атестиране през м. октомври 2020 г.

Списък на сроковете за атестация на хабилитирания състав на ИФС

Заповед на Директора за провеждане на атестация на хабилитирания състав на ИФС

Атестационна карта за научно-помощен персонал в Института за изследване на обществата и знанието (2019)Заповед на Директора за провеждане на атестация на хабилитирания състав на ИФС

Атестационна карта за административен персонал в Института за изследване на обществата и знанието (2019)

Методически указания за попълване на Атестационната карта от научно-помощния персонал в ИИОЗ

Заповед на Директора за провеждане на атестация на научно-помощния персонал на ИИОЗ

Атестационна карта за учените от Институт за изследване на обществата и знанието (2018) (DOC)

Mетодически указания за попълването на атестационната карта и доказателствения материал към нея (2018) (DOC)

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АТЕСТИРАНЕТО през 2018 г. на нехабилитираните учени от ИИОЗ-БАН

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АТЕСТИРАНЕТО през 2015 г. на хабилитираните учени от ИИОЗ-БАН

Заповед на Директора за провеждане на атестация на хабилитирания състав на ИИОЗ

Заповед за подаване на документи по атестация на хабилитирания състав на ИИОЗ

РЕШЕНИЕ на НС за прилагането на резултатите от проведената атестация през 2014 и 2015, съответно, на нехабилитирания и хабилитирания научен състав на ИИОЗ върху трудово-правните отношения в ИИОЗ

Правила регламентиращи условията и реда за атестиране на учените от института за изследване на обществата и знанието при БАН

Методика за провеждане на атестация на служителите в БАН (2013)