Приоритети

Условие за реализация на дългосрочните приоритети в дейността на ИФС, определени от утвърдените от БАН стратегически цели и функционалните приоритети, с оглед подпомагане на развитието на българското общество, наука и образование и на страната като член на ЕС, е устойчивото развитие на ИФС при БАН чрез:

  •   Утвърждаване неговото място и роля в националната научна система и европейското изследователско пространство.
  •   Поддържане на творческа и иновативна изследователска среда и най- пълноценно използване на потенциала на всички сътрудници и служители на ИФС.
  •    Развитие на научния потенциал и привличане на нови научни кадри с оглед бъдещото развитие на звеното и предотвратяване на отлива от българската наука.
  •   Прилагане на гъвкав модел на структурите чрез проектно организирани изследователски групи, създавани по инициатива на водещи изследователи по теми или научноизследователски проекти.
  •    Увеличаване на собствените приходи чрез активно участие в национални научни програми и рамковите програми на ЕС и други международни  организации.
  •   Обновяване на научната тематика и адаптирането й към приоритетите на научната и иновационната политика на страната и с оглед участието на звеното  в европейското изследователско пространство.
  •    Осъществяване на активно  международно сътрудничество в рамките на ЕС и със страните от Югоизточна Европа, участие в научни мрежи и изследователски консорциуми.
  •   Развитие на научната инфраструктура, комуникации, информационно обслужване и научен мениджмънт.