Проекти на секция “Етически изследвания”

Национални и международни проекти

1. „Decision Making in Situations of Biotechnological Risk”. Спогодба за двустранно сътрудничество между БАН и University of Pittsburgh, Center for Russian and East European Studies, 2011 – 2014.

Ръководител на проекта:
доц. д-р Станка Христова
Участници в проекта:
доц. д-р Емилия Маринова
гл. ас. д-р Иван Миков

2. „Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени“, Проект, финансиран от МОМН, 2009 – 2014 г.

Ръководител на проекта:
доц. дфн Ерика Лазарова

3. „Морал и национална идентичност”. Проект, финансиран от ФНИ, МОМН, 2006 – 2010 г., Договор ТК-НИ-1607-2006 Прочетете още…

Ръководител на проекта:
доц. д-р Емилия Маринова
Участници в проекта:
проф. д.ф.н. Димитър Станков
проф. д.с.н. Таня Неделчева
доц. д-р Елена Петрова
гл. ас. д-р Иван Миков

3. „Unknown Hero” – Италиански проект с българско участие , 2006, 2007 г.

Координатор от българска страна:
доц. д-р Емилия Маринова

4. „Моралът в преходното общество”, ИФИ. Проект, финансиран от Министерство на образованието и науката, 1995 – 1999.

Ръководител на проекта:
проф. д.ф.н. Димитър Станков

Вътрешни проекти

1. „Етиката на развитието в български контекст”. Колективен планов проект, 2012 – 2015.

Ръководител на проекта:
доц. д-р Емилия Маринова

Участници в проекта:
Проф. д-р Даниела Сотирова, ТУ–София
Проф. дфн Иванка Стъпова
Доц. дсн Анна Мантарова
Доц. д-р Валентина Драмалиева, УНСС
Доц. дфн Ерика Лазарова
Доц. д-р Людмила Иванчева
Доц. дмн Силвия Александрова, МУ–Плевен
Доц. д-р Станка Христова
Гл. ас. д-р Галин Пенев
Гл. ас. д-р Иван Миков
Гл. ас. д-р Силвия Серафимова
Ас. д-р Стоян Ставру
Любослава Костова – докторант

2. „Разширяване на етическия дебат в българското общество”. Научно-приложен проект, 2012 – 2015.

Ръководител на проекта:
Доц. д-р Емилия Маринова

Участници в проекта:
Доц. дфн Ерика Лазарова
Доц. д-р Станка Христова
Гл. ас. д-р Иван Миков
Гл. ас. д-р Силвия Серафимова
Ас. д-р Стоян Ставру

3. „От теория на моралния избор към етика на вземане на решения“. Колективен планов проект, 2008 – 2012.

Ръководител на проекта:
Доц. д-р Станка Христова

Участници в проекта:
Доц. д-р Емилия Маринова
Гл. ас. д-р Иван Миков

4. „Етическите импликации на войната срещу тероризма. Bellum intestinum или поредната ‘справедлива война’”. Индивидуален планов проект, 2012 г.

Гл. ас. д-р Силвия Серафимова