Публични политики и социални промени

Изследователските дейности на секцията са фокусирани главно върху анализа на публичните политики и в голяма степен тези изследвания са посветени на: описанието на политиките: дефиниране и изясняване на проблемите и оценка на потребностите; оценка на сравнителните предимства на политиките; анализ на резултатите, оценка на социалното въздействие и т.н., както и мониторинг и проучване на социалните промени, генерирани от политиките. Секцията полага също така усилия за разработване на концептуални и методологически проблеми в областта. Доколкото публичните политики са тясно свързани с разбирането на демокрацията като участие на членовете или гражданите в процесите на вземане на решения (за организацията или обществото), изследователските проблеми включват също и проблеми на гражданствеността, социалните движения, демократичните политически институции.

 

Състав:

Доц. д-р Мария Желязкова – временно изпълняващ длъжността ръководител  на секцията
perspekt@tradel.net

 

Доц. д-р Венета Кръстева
veneta_krust@abv.bg

Гл. ас. д-р Вяра Ганчева
ganchevav@yahoo.com

Гл. ас. д-р Жана Цонева

jana.tsoneva@gmail.com

Гл. ас. д-р Зорница Драганова

zopyros@gmail.com

Гл. ас. д-р Красимира Трендафилова
krasitrend@abv.bg

Гл. ас. д-р Светла Стоева

svetla.stoeva@gmail.com

Ас. д-р Венелин Стойчев

Venellin.stoychev@gmail.com

Ас. д-р Елица Станоева

Elitza.Stanoeva@former.eui.eu

Ас. д-р Светлин Тачев

svetlin.tachev@gmail.com

Карамфил Манолов – социолог
karamfil_manolov@abv.bg

д-р Николай Янев – социолог, на допълнителен трудов договор

niko.yanev@gmail.com

Редовен докторант – Росица Кратункова

Кирил Мулячки – секретар
kirilulacki50@gmail.com