Религия, вярвания, светоглед

Секцията е приемник на НИ група „Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог” (от 2003 г.) на бившите секции по „Философия на рели­гията” (2008 г.) от ИФИ – БАН и “Социология на ценностите, религиите и всекидне­вния живот” на бившия Институт по социология. Това е единствената засега в България светска, академична катедра по световни религии.

     Предметна област:

  1. Световните религии – в момента са известни над 2 000 вероизпо­ве­дания в САЩ, 600 в ЕС инад 110са регистрирани в България. Религията съпровожда и детерминира цялата история на човечеството.
  2. Личното битие на човека – религиите и вярванията са екзистенциална потребност за личността и интегратор на психичния и‘ живот .
  3. Социалните процеси и психичното здраве – религиите и вярванията имат значение за ежедневния живот, поведението в обществото, геополитиката, културата и междулич­ностните отношения.
  4. История и съвременно състояние на религиозните доктрини: философия, теология, социология, психология на РЕЛИГИЯТА; чисто религиозни аспекти на етиката, естетиката, социална доктрина и антропология.
  5. Логика, епистемология, метафизика, мироглед във философията на световните религии.
  6. Секцията е отворена за дискусии с представителите на атеистичен светоглед и на сциентизма.

     Актуалност: Значение за формиране на светоглед, разбиране на социалните процеси и културата. Създаване на геополитически и поведенчески стратегеми. Религията директно корелира с мирогледа, ценностите и човешката духовност и дори с възприятието и уста­нов­ките. Религията и вярванията имат: персонално-мотивиращи, социално-регулиращи, държаво-образуващи, ценностни и психично-регулиращи и духовно-интегриращи функции.

      Необходмост: В момента това е единствената необвързана с конкретна деноминация академич­на структура или светска катедра по религия в България. В нея постоянно има 6 до 8 доказани професионалисти (, от които в момента 4 са хабили­ти­­рани/ 1 професор и 3 доценти/, а останалите са доктори по философия) с възможност за пълноценни научни изследвания и обучение на докторанти.

При отчета през  2011 г. членовете на секцията имат: Монографии: 4; Студии:11; Ста­тии в тематичен сборник или списание: 19 ; в чужбина: 2 статии; Публикувани рецензии- 2; Науч­но-популярни–1 / Общо: 39  публикации/ . 
      През 2012 г. членовете на секцията имат 25 публикации,11 цитира­ния и са съорганизатори на 1 международна и 2 национални конференции.

      През 2013 г.членовете на секцията имат: 32  научни публикации – 8 студии, 24 статии. От тях 28 на щатния състав и 4 на докторантите към секцията. От щатните 1 в чужбина и 1 на чужд език; 18 цитирания.Организатор на 1 международна и 1 национална конференция.

      През 2014 г. членовете на секцията имат: Публикации   30 от които : студии – 8 ;статии-   20   ;реферирани-   8 ;В чужбина: 2 ;  под печат-  2 ; Други публикации-.2; цитирания- 22; участия в конференции –   19;    национални-     9 ;       международни или с междуна­род­но участие -10/национални и вътрешни семинари –   13; лекции-2.

     През 2015 г. секцията има издадени 3 самостоятелни монографии от проф.дфн. Ст.Пенов(«Диалектическият Логос на религията»,С.,ИК «Пропелер», 452  стр.), доц.д-р Веселин Босаков («Ислям и модерност»,С.,ИК «Иврай»,362 стр. ) и  доц.д-р Емилия Ил.Петрова ( Европеизация и национална идентичност,С.ИК «Св.Ив.Рилски»,124 стр. ). Работещите на щат в катедрата са издали общо 30 научни студии и статии. Катедрата и Научно-изследователската група са провели 1 международна и 1 национална конференция.

До сега секцията има организирани 3 международни проекта с 5 конференции извън системата на БАН, участие в 6 международни и над 20 национални конференции.

      Приключен проект към МОМН – от 2005 – Религиозни и геостратегически парадигми и бъдеще на Правослевието в ЕС; Оценен като „отлично изпълнен”през 2011/ ОХН 1505.

Лекции и семинари във ВУЗ – 300 часа (120+80).

      Експертна дейност:  Парламентарни комисии по «вероизповеданията»,”образование и наука”. Национална следствена служба; Прокуратура на РБ; ЦУ на БАН;Национален Съвет на религиозните олщности в България.

     Цитирания: Средно 18-25 годишно. За 2015 г.: Ст. Пенов -8; Ем.Петрова – 5; Веселин Босаков- 3; Севделина Николова – 2; Людмил Петров 3; Борислав Нинов -2.{ бивши членове2011-2014: (Елена Петрова – 4; Ал. Апостолов – 3; Н. Михайлов- 3) }

    Секцията и НИ група подготвиха  през 2011 г. международна академична конферен­ция”Динамика на световните религии и ортодоксалността” при съвместен проект с чуждестранен университет. Бе издаден едноименен сборник.

     През 2012 г. секцията и НИ група„Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог” проведоха под патронажа на Председателя на БАН международна руско-българска академична конференция в РКИЦ-София с участници от БАН, СУ, Санкт-Петербургския и Елецкия университети и Израел на тема: Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог. 

     През 2013 г. секцията участва в НИ програма на ЦУ на БАН – Православна вяра, религиозни ценности и интеркултурен диалог. Р-л – проф.,дфн.Стефан Пенов съгласно Заповед на Председателя 13/1 от 9,01,2013 г. Бе проведена и конференция с международно участие в РКИЦ-София

През 2014 г. секция Религия и Научно-изследователската група организираха и проведоха под патронажа на Председателя на БАН-акад. Ст.Воденичаров в РКИЦ-София  Конфе­рен­ция с международно участие: Религията и науката в XXI  век.

     През 2015 г. секция Религия и Научно-изследователската група организираха и проведоха под патронажа на Председателя на БАН-акад. Ст.Воденичаров в РКИЦ-София конференция с международно участие по проекта на катедрата и изследователската група: Традиционни религиозни светогледи и ценнстите на XXI век.

     Завеждащ секцията –проф.дфн.Ст.Пенов съвместно с Председателя на Национал­ния съвет на религи­озните общности в България – асоци­ирания член на секцията и ИИОЗ –д-р Рупен Крикорян участваха в  подготовката на Декларацията за толерантност между религиите и етносите, подписана в БАН на 5,02,2013 г.  На 16.02.2015г. между председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и НСРОБ/ИМЕД се обсъдиха различни възгледи за основни­те национални цели и устойчивото развитие на България. Предприеха се приори­тетни съвместни дейности в сферата на образованието. След среща­та НСРОБ излезе с ДЕКЛАРАЦИЯ в синхрон с Декларацията на БАН – обръщение, по повод въвеждане на пред­мет „РЕЛИГИЯ“ в българските училища.

 

Секцията и НИ група подготвят и  традиционни от 2005 г.до сега / 2005- 2016 г./ съвместни руско-български проекти с международни конференции: ;Религия, ценности, ортодоксалност – България и Русия през 21 век. (НИ група виж архива); «Религията и науката в ХХI век“.Традиционни религиозни светогледи иценностите на XXI век“. Зав.секцията-проф.дфн Ст.Пенов в качеството му на Председател на Експертно-научния съвет към Националния Съвет на религиозните общности в България и ИМЕД съвместно с Председателя на НСРОБ и Директор на ИМЕД – д-р Рупен Крикорян организират ежегодни конференции по общата тематика: ХУМАНИЗЪМ-НАУКА-РЕЛИГИЯ и РЕЛИГИЯ-СВЕТОГЛЕД-ЦЕННОСТИ.

Към секцията има и НИ група Религиозно-философски парадигми и интеркуртурен диалог, създадена още през 2003 г., която провежда НИ Проекти и съвместни изследвания с чуждестрянни учени и др.български академични звена и институции.

       Постоянен семинар: От 2011 г. действа постянният секционен семинар: РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ, а от юни 2015 семинарът е субординиран от

Новия НИ проект: ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI век. Успешно приключили, утвърдени и приети като успешно изпълнени от Научния Съвет на ИИОЗ Научно-изследователски проекти на катедра «Религия,вярвания , светоглед» са:

2009 – 2012 г. – РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ И БЪДЕЩЕТО НА ОРТОДОКСАЛНОСТТА. Ръководител – доц.д-р Ст.Пенов.

2012 – 2015 г. – РЕЛИГИЯ, ЦЕННОСТИ, ОРТОДОКСАЛНО МИС­ЛЕ­НЕ И ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ (Европа и светът през XXI в.). Ръководител – доц.,дфн Стефан Пенов; участници: доц., д-р Елена Петрова, доц.,д-р Веселин Босаков, доц., д-р Борислав Нинов; доц.,д-р Емилия Петрова; гл.ас.,д-р Людмил Петров, д-р Севделина Николова.

Нов 3 годишен Академичен НИ проект за периода юни, 2015 –юни ,2018 г: ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК. Ръководител –проф.,дфн.Стефан Пенов, членове на изследователския колектив: доц.,д-р Веселин Босаков; доц.,д-р Емилия Петрова, доц.,д-р Борислав Нинов; гл.ас.,д-р Людмил Петров; гл.ас.,д-р Севделина Николова; проф.,дфн  Петко Ганчев и д-р Сертей Методиев.

       Подготовка на кадри: секцията подготвя докторанти по специалностите ФИЛОСОФИЯ и СОЦИОЛОГИЯ на РЕЛИГИЯТА. До сега успeшно са защитили дисертации за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР ПО ФИЛОСОФИЯ – д-р Севделина Николова/2013/ и д-р Сергей Методиев/2015/. През 2012 г. Стефан Пенов придоби научнната степен – ДОКТОР на ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ. От пролетта на 2019 секцията обучава докторанти по новата докторска програма, регистрирана в НАОА-МОН: ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА И РЕЛИГИОЗНАНИЕ.

Състав:
Проф. дфн Стефан Пенов – временно изпълняващ длъжността ръководител на секцията
stefan_sal@mail.bg; dr.st.penov5776@gmail.com

Гл.ас. д-р Людмил Петров

o_lyudmil@abv.bg 

Гл. ас. д-р Севделина Николова
sevdelinanikol@abv.bg

5. Гл. ас. д-р Цветелин Ангелов

florians@dir.bg

Гл. ас. д-р Сергей Методиев

dominogym@yahoo.com

Гл. ас. д-р Мирослав Бачев

miroslavbachev@gmail.com

10. Радина Богомирова – секретар

Публикации Радина Богомирова

radinab@abv.bg

Докторанти:

Редовен – Христина Николова Петрова

Задочен – Недялко Петков Ташев

Свободен – Ганчо К. Ганев

Външни сътрудници на секцията са: Проф. дин Владимир Чуков и проф.д-р
Николай Михайлов/ СУ/.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИИ.

Религиозни светогледи и ценностите на ХХI век.София. БАН 2016

Mеждународна научна конференция, посветена на 145 г. БАН: “Религия, ценности и ортодоксалност- религията и науката в 21 век “

Корица на Международен тематичен сборник

Информация за Международен тематичен сборник Религия, ценности, ортодоксално

Международен тематичен сборник Религия, ценности, ортодоксалност

Тематичен сборник “Религията и науката в 21 век”

Тематичен сборник “Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог”