Социален контрол, отклонения и конфликти

Основни изследователски направления:

Социални рискове.

Престъпност, престъпления от омраза

Дефицити и рискове в детската социализация

Дискриминация и неравенства

Проблеми на уязвими социални групи (млади хора и деца, хора с увреждания, зависими от наркотици, хора живеещи с ХИВ/СПИН, непълнолетни престъпници, деца в риск, бедност и девиантно поведение и др.)

Миграция

Транснационални семейства

Политически партии в България, етнически партии, етнически предприемачи и конфликти

Устойчиво развитие, екологични рискове

Технонаука, Индустрия 4.0 и устойчиво развитие

Иновации, високотехнологични инфраструктури и регионално развитие

Информационни технологии и съвременен начин на живот. Нови технологии и социални неравенства

 

Състав:

1. Проф. дсн Анна Мантарова – ръководител на секцията
mantarovaa@abv.bg

2. Проф. дсн Людмила Иванчева
ludmila.ivancheva@gmail.com

3. Доц. д-р Петър Чолаков
p_cholakov@yahoo.com

4. Доц. д-р Люба Спасова

5. Гл. ас. д-р Румяна Буджева
budjeva@abv.bg

6. Гл. ас. д-р Шабан Даракчи

7. Гл. ас. д-р Ана Попова

8. Гл. ас. д-р Рада Смедовска – Тонева

Технически сътрудник: Вячеслав Евлогиев

Докторанти:

Редовни:

Биляна Иванова

Задочни:

Цветомир Паунов

 

Проекти с външно финансиране от последните години:

Текущи:

Личностни и институционални стратегии за превенция и управление на рискове: специфики и детерминанти. 2021-2024. Фонд „Научни изследвания“. Ръководител проф. дсн Анна Мантарова

MILIEU: “Women, disabilities and inclusion. Scientific excellence in Bulgaria”, Horizon 2020,2021-2023.  Координатор на проекта и ръководител на българския екип доц. д-р Люба Спасова

https://milieu-h2020.eu

Приключили:

Интензифицираните имиграционни процеси в ЕС: социетални реакции в българското и полското общество. Международен проект с Полша. Ръководител Л. Спасова. 2018-2020г.

Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния. Социални девиации в условията на интензивни миграционни процеси. 2016-2021г. Фонд Научни изследван. Ръководител проф. дсн Анна Мантарова

Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи”. ФНИ, 2016-2019. Ръководител доц. д-р Люба Спасова

Радикализация и престъпления от омраза в съвременното българско общество”, финансиран по конкурс за млади учени на БАН. 2016-2017. Ръководител доц. д-р Люба Спасова

Социетални реакции към български и полски мигранти във Великобритания след 2004 година “- съвместен проект на БАН и ПАН, 2015-2017, Ръководител доц. д-р Люба Спасова

 

Основни публикации:

Колективни монографии:

Миграция. Девиации. Рискове. София 2021, Изд. Сноумод.

Етнически измерения на социалната интеграция, ОМДА, 2013. ISBN 978 954 9719-28-4, 2013.

Социализация и девиантно поведение, ОМДА, ISBN 978-954-9719-30-7, 2013.

Непълнолетните и насилието, София, Институт по социология. ISBN 978-954-9719-18-5 www.omda.bg/biblioteka/biblio_knigi 2.htm 9;2010.

 

Колективни сборници:

Устойчиво развитие: интер- и интрагенерационни аспекти. София, Авангард прима. 2020.

Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем   Изд. Авангард прима, 2018.

Измерения на екологичната култура. Изд. Аля, 2012.

Екологичната култура в модернизиращото се общество. С., Изд. Авангард прима, 2010.

България в ЕС: социални предизвикателства. Институт по социология и Фондация „Фр. Еберт”, София, 2009.

Евроинтеграцията на България. Социологичски ракурси. София, 2008.

България в ЕС: очаквания и реалности. Фондация „Фр. Еберт”, Институт по социология, НЦИОМ, София, 2008.

Евроинтеграция и устойчиво развитие. Фондация „Фр. Еберт”, Институт по социология, София, 2007.

Предизвикателства на европейската перспектива. София, 2006. ISBN-10: 954-8465-49-3

Българското общество пред присъединяване към ЕС. Фондация „Фр. Еберт”, Институт по социология, София, 2006.

Евроинтеграцията на България: проблеми и перспективи. София, 2005.

 

Монографии:

Иванчева, Л. Феноменът технонаука. Социално, етическо и философско осмисляне. София: Издателство на Техническия университет, 2021.

Мантарова А., Е. Багреева, Ст. Наумова. Девиации и престъпност: устойчивост и динамика на детерминантите. София, Изд. Авангард Прима, 2020.

Спасова, Л. (2019). Престъпленията от омраза. Механизми за нормализация на социално обусловената омраза. [Hate crimes. Mechanisms for normalization of socially induced hatred] София, Авангард Прима

Попова, А. Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители. СНОУМОД ДФ, София, 2019

Cholakov, P. Ethnic Entrepreneurs Unmasked: Political Institutions and Ethnic Conflicts in Contemporary Bulgaria, Ibidem Press (distributed by Columbia University Press), 226 p., Stuttgart, Germany [in English], 2018.

В.Златанова. Изследвания на девиантното поведение. Изд. Авангард Прима, София, 347 стр. ISBN 978-619-160-760-0; 2017.

Мантарова А. Екологични проблеми и устойчиво развитие. София Авангард Прима, 2015

В.Златанова. Стареене и неравенства, ОМДА, 111стр. ISBN 978-954-9719-83-3 http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/stareene-i-neravenstvo__1439823633.pdf; 2015.

В.Златанова. Стареенето на населението: социологически дискурси, Изд. Авангард Прима, София, 193 стр. ISBN 978-619-160-519-4; 2015.

Буджева Р, Петкова К. Лица зад маската (Стигмата през погледа на хората живеещи с ХИВ/СПИН), София, 2014.

Мантарова А. Екологични рискове в трансформиращото се общество. София, Акад. издат. „М. Дринов“, 2014.

Спасова, Л. Девиантни модели на участие в местната власт, АИ „Проф. Марин Дринов”, София, 2013.

Буджева, Р., Петкова, К. Бедност и девиантно поведение при децата. Издателство Омда, 2013.

Мантарова А. Престъпност и социална трансформация. София, Издат. „Кота“, 2001