Социологически проблеми

soc_problemi_2012“Социологически проблеми” е единственото българско академично списание в областта на социологията. То е основано през 1968 г. и се публикува съвместно с Българската социологическа асоциация.

Редакционен съвет: Йоханес Вайс (Германия), Лоик Вакан (САЩ), Галин Горнев (България), Деян Деянов (България), Зджислав Краснодембски (Германия), Бруно Латур (Франция), Йосип Растко Мочник (Словения), Рихард Мюнх (Германия), Георги Фотев (България).

Пълните текстове на статиите от списание “Социологически проблеми” от 1990 г. до момента са достъпни чрез “Електронна библиотека за Централна и Източна Европа

Списание “Социологически проблеми” има собствен сайт на адрес www.sp-bg.eu.

Редакционна колегия

Главен редактор: Кольо Коев
Зам. главен редактор: Кръстина Петкова
Отг. секретар: Теодора Карамелска
Членове: Пепка Бояджиева, Лиляна Деянова, Мартин Канушев, Светла Колева, Татяна Коцева, Максим Молхов, Таня Неделчева, Светослав Славов, Румяна Стоилова,
Иван Чалъков

Указания към авторите

  1. Ръкописите се депозират в редакцията на списанието: Институт за изследвания на обществата и знанието, София 1000, ул. „Московска“ 13 А, стая 116, 102.
  2. Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието.
  3. Ръкописите трябва да бъдат по стандарт А4, 30 реда на страница, 60 знака на ред. Максималният обем на статиите е 20 страници. Текстовете се представят на електронен носител (дискета или приложен файл на посочения e-mail) заедно с разпечатка в 2 екземпляра.
  4. Основният текст на ръкописа трябва да бъде придружен от резюме до 250 думи, разположено веднага след заглавието. Резюмето е кратко описание на цялата статия, а не само на изводите и завършва с ключови думи. След като статията бъде приета за печат, авторът представя превод на текста на резюмето на английски език.

За пълни указания, моля свалете този файл в PDF или DOC формат.