Стратификация, неравенства и мобилност

Обособяването на секция “Стратификация, неравенства, мобилност” цели да допринесе за по-голямото дисциплинарно разнообразие и публична видимост на изследванията в рамките на Института по философия и социология при БАН. Тази секция ще работи за по-задълбочените изследвания и за по-интензивната съвместна работа между учени, занимаващи се с темите, свързани с неравенствата и мобилността.

Намаляване на неравенствата е една от ключовите три цели в Националната програма за развитие на България 2030[1] . Проблематиката е изключително актуална, тъй като България е на дъното по показателите за неравенство в рамките на ЕС. Нарастващите неравенства и убеждението за липсваща справедливост, опасността от поляризация при слаба средна класа,  са тревожен симптом за състоянието на българското общество.

В секцията ще бъдат провеждани теоретично насочвани сравнителни емпирични изследвания , базирани на индивидуални количествени данни. На тази база ще се задълбочи сътрудничеството с  международни изследователски мрежи като Европейския консорциум за социологически изследвания[2], с екипа от Националната пътна карта за научни изследвания в рамките на Европейското социална изследване, ще се развиват теми, свързани с регионалните неравенства в Дунавския регион и в Югоизточна Европа. Тематично секцията се отнася към Изследователски комитет 28 на Международната социологическа асоциация “Социална стратификация и мобилност”[3].

Секция Стратификация неравенства, мобилност ще продължи традицията от 80-те години на изследвания на социалната структура, неравенствата и мобилността, която в Института по социология се свързваше с имената на Кръстьо Димитров и Николай Тилкиджиев. Ще работим за  увеличаване на интереса от страна на  млади учени и докторанти. Секцията е отворена към изследователи  с по-широк профил , които проявяват интерес към изследванията на стратификацията, неравенствата и мобилността , в своята предметна област.

[1] https://www.minfin.bg/bg/1394

[2] http://www.ecsrnet.eu/

[3] https://sites.google.com/site/rc28hp/

Проект: Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия

Състав:

Проф. дсн Румяна Стоилова – ръководител на секцията

RStoilova@bas.bg       Rumiana.Stoilova@gmail.com

Доц. д-р Румяна Желева

rumiana.jeleva@yahoo.com

Гл. ас. д-р Камелия Петкова

kamelia.petkova@gmail.com

Гл. ас. д-р Стефан Марков

smarkoff@gmail.com

Гл. ас. д-р Мартин Константинов

martin.konstantinov@gmail.com
Гл. ас. д-р Катерина Кацарска

katerinaboneva@abv.bg

спец. Владимир Владов

vcvladov@yahoo.com

Олег Йорданов – докторант

o.yordanov@hotmail.com