Философия на науката

Секцията е приемник на секция „Логика и философия на науката“

 

Водещите теми и проблеми в областта на философия на науката са обща философия на науката, философия на физиката, философия на медицината, философия на биологията,  философия на математиката, проблеми на научното познание, структура и динамиката на научните теории, философия на пространството и времето, логически подходи към общия изкуствен интелект и други. Секцията е водещото научно звено в България по проблемите на обща философия на науката.

Учените от звеното притежават подготовка на високо професионално ниво, признато у нас и в чужбина по линия на публикации, специализации, участия на високи международни форуми и участия в научни проекти.

Членовете на звеното имат дългогодишен натрупан опит не само в изследователската, но и в преподавателската дейност.

Секцията предлага докторантски програми на Европейско ниво на обучение.

Членовете на секцията имат редица публикации, част от които в престижни международни издания, както и добри контакти с водещи университети и академии като Оксфордския университет, университета в Питсбърг, университета в Риека.

През 2019 г. е издаден и сборник със заглавие “Некласическа наука и некласически логики. Философско методологически анализи и оценки” (изд. “Парадигма”, 2019г.). Сборникът съдържа резултатите, постигнати в първия етап на проект по ФНИ със същото име.

През 2021 г. е издаден сборник „Некласическа наука и некласически логики“, съдържащ доклади от конференция проведена по линия на същия проект с  ръководител чл.-кор.проф. Ангел Стефанов.

Секция „Философия на науката“ е организирала 18 ежегодни национални конференции под общото название „Попъров семинар“, както и 16 ежегодни национални конференции под названието „Философията като призвание“.

Настоящи проекти на секцията:

Проект “Съвременни дебати във философия на науката, II” (2019-2022) – ръководител чл.-кор. проф. Ангел Стефанов

Проект “Съвременни проблеми и дискусии във философия и социология на медицината” (2021-2024) – ръководител доц. Ю. Васева-Дикова.

От средата на 2021 г. към секцията е създадена проблемна група по „Философия и социология на медицината“ с ръководител доц. Юлия Васева-Дикова.

 

Състав:

Доц. д-р Борис Грозданов – ръководител на секцията

grozdanoff@gmail.com

Доц. дфн Алекси Апостолов

a_apostolov_iioz@abv.bg

Доц. д-р Юлия Васева-Дикова

julvadi@gmail.com

Ас. д-р Ива Георгиева

Ас. д-р Вера Любенова

 

Елина Марчева – редовен докторант

elinamarcheva@yahoo.com

Венелин Цветков – задочен докторант

veni_mbio@abv.bg

Виолета Колева– секретар

v__koleva@abv.bg

 

 

ПРОБЛЕМНА ГРУПА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА

 

Проблемната групa по философия и социология на медицината ще се занимава с нови за България предметни полета, като центърът на научните търсения и изследвания ще бъде медицината, основана на доказателства (evidence-based medicine) и пациент ориентираната медицина (patient-oriented medicine).

Изборът на тези съвременни изследователски полета, свързани с прилагането на епистемологични, аналитични (концептуални) и етически подходи към сферата на философия на медицината демонстрира ясната граница между биоетиката, класическата медицинска етика и философия на медицината (Thomas Schramme, 2015).

С малки изключения, в България философията на медицината, както и съвременните концепции и дебати в нейните предметни сфери, остават извън изследователския поглед на философите.

1.) В областта на философия на медицината ще бъдат изследвани проблеми, свързани с т.нар. медицина, основана на доказателства

  1. Ще бъдат анализирани резултатите от прилагането на т.нар. контролирано рандомизирано изследване (RCT)
  2. Ще бъде проучена необходимостта от прилагането на принципа на Бейс в областта на философия на медицината

2) В сферата на невроетиката ще бъдат изследвани ключови проблеми, възникващи в двете й основни направления, а именно – както в областта на етическите проблеми, породени от невронауката (ethics of neuroscience), така и в сферата на невронаучните основания на етиката (neuroscience of ethics).

2.1.) Ще бъдат изследвани етически проблеми, възникнали от прилагането на изкуствени невронни мрежи при конструирането на „морален“ изкуствен интелект

2.2.) Ще бъде анализирана ролята на невронаучните основания за утвърждаването на т.нар. дуален модел за формиране на етически съждения

3) В областта на социология на медицината ще бъде направен опит да се cъздаде такава научна дисциплина в България от позициите на пациент ориентираната медицина – с оглед на нейните взаимовръзки с медицината, основана на доказателства.

3.1.) Ще бъде обосновано и тероетически дефинирано новото проблемно поле философия на инвалидността.

3.2.) Ще бъде проучено мястото на невросоциологията сред останалите

невронауки и обществените науки

 

Анализирането на гореспоменатите проблеми ще доведе до формирането на научни мрежи от български и чуждестранни изследователи, работещи в различни направления от сферите на философия и социология на медицината. Ядрото на проблемната група включва учени от ИФС, а също така и по-широк кръг специалсти в областта на обществените и медицинските науки.

 

Участници:

Доц. Ю. Васева-Дикова – ръководител проблемна група

Проф. Б. Ивков

Проф. А. Гънгов

Доц. С. Серафимова

 

PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY OF MEDICINE WORKING GROUP

Philosophy and Sociology of Medicine Working Group is an interdisciplinary network of researchers interested in the philosophical and sociological aspects of evidence-based and patient-oriented medicine; specifically, in medical reasoning, medical decision making and doctor-patient relationship. The group was founded by some representatives of different departments at the Institute of Philosophy and Sociology (Bulgarian Academy of Sciences), as well as different academic institutions such as Sofia University, Medical University of Varna (MU-Varna). The WG’s primary objective is to delineate the field of some not so well-known topics within the philosophical and sociological discourses in Bulgaria.

Topics of interest include, but are not limited to:

philosophy of medicine

evidence-based medicine,

patient-oriented medicine,

sociology of medicine,

neursociology

philosophy of disability

sociology of disability

politics of disability

history of disability

values-based medicine,

neuroscience of ethics

ethics of neuroscience

machine medical ethics.

 

The PhilSocMed working group aims at filling-in the gaps between philosophy and sociology of medicine and medicine by serving as an initiator of ideas for research collaboration in the aforementioned fields, as well as developing strategies for applying the outcomes of research collaboration in practice.

The PhilSocMed working group’s goal is to encourage the establishment of a broad, inclusive research community with a diverse interdisciplinary background. The objective is this community to necessitate:

  1. the conduction of collaborative inquiry into philosophy and sociology of medicine’s contributions to medicine
  2. the implementation of some outcomes reached by philosophy and sociology of medicine in the process of policy making
  3. the expansion of the public debates about the role of philosophy and sociology of medicine

 

Working group membership:

Associate Professor, PhD Julia Vasseva-Dikova (chair)

Professor, DSc Bozhidar Ivkov

Professor Aleksander Gungov – Sofia University

Associate Professor, PhD Silviya Serafimova

 

For more information, please contact philsocmedbg@gmail.com