Философски алтернативи

© Художник на корицата

Калин Николов

Списание „Философски алтернативи“ (1992 – ) е реферирано научно списание, издавано от Институт по философия и социология (ИФС), БАН. Започва да излиза през 1945 г. като „Философска мисъл“. Публикува статии в областите: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, философия на религиите, етика, естетика, логика, политология, психология и социология. Публикуват се и рецензии. Излиза в шест книжки годишно.

За информация: сайт на списанието: www.philosophical-alternatives.com; FB – facebook.com/philo.alter/; сайт на ИФС: www.ips-bas.org.

Указания към авторите са публикувани на последната вътрешна страница.

Статиите в списание „Философски алтернативи“ се индексират от: ERIH PLUS, The Philosopher’s Index, EBSCOhost, Central and Eastern European Online Library (ceeol.com), Google Scholar (scholar.google.bg/). От 2023 г. списанието е регистрирано в CrossRef (с DOI идентификация: https://doi.org/10.58945/PSUU8376).

Адрес на редакцията: бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, София 1000.

Статиите да се изпращат на: mihailov_n@abv.bg (главен редактор)
и marnifark@abv.bg (редактор).

 


Редакционна колегия

Николай Михайлов (главен редактор), Валери Личев (заместник главен редактор), Галин Пенев (научен секретар), Доротея Ангелова, Силвия Борисова,
Александър Гънгов, Ани Димитрова, Александър Донев, Кристиян Енчев,
Стоян Ставру, Иванка Стъпова

Международен редакционен съвет

Валентин Горанко (Швеция), Росен Дандолов (Франция), Мафалда Ейро-Гомеш (Португалия), Рудолф Зиберт (САЩ), Николай Милков (Германия),
Mарчин Mилковски (Полша), Александър Неклеса (Русия), Веселин Петков (Канада), Вит Пункочар (Чехия), Ана Рапозу (Португалия), Ричард Темпест (САЩ), Джини Уайтхаус (САЩ), Нейтън Хаузър (Канада, САЩ), Аксел Хонет (Германия), Малек Хосейни (Иран), Кристофър Хукуей (Великобритания);
Татяна Батулева, Нина Димитрова, Валентин Канавров, Иван Колев, Стефан Пенов, Ангел С. Стефанов (България)

 


Всич­ки ста­тии от то­зи брой, как­то и всич­ки ста­тии от сп. „Фи­ло­соф­ски ал­тер­на­ти­ви“ от 1992 г. до днес, мо­гат да бъдат изтеглени в PDF фор­мат от Cen­tral and Eastern European Online Library – ceeol.com.

За або­на­ти на биб­ли­о­те­ки­те на СУ, НБУ, АУ – Бла­го­евг­рад и Centre for Advanced Studies тег­ле­не­то от CEEOL е безп­лат­но, както и за всич­ки або­ни­ра­ни за CEEOL све­тов­ни биб­ли­о­те­ки. Страницата на списанието в CEEOL е: ceeol.com/search/journal-detail?id=921.


 

Philosophical Alternatives Journal (1992 – ) is a peer-reviewed scientific journal published by the Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences (IPhS, BAS). It was founded in 1945 under the title Philosophical Thought. We invite contributions that address the following fields: Ontology, Epistemology, Philosophy of Science, History of Philosophy, Philosophical Anthropology, Philosophy of History, Philosophy of Religion, Ethics, Aesthetics, Logic, Political Science, Psychology, and Sociology. We also publish book reviews. Philosophical Alternatives is issued in six books a year.

Further information at: journal website: www.philosophical-alternatives.com; FB – facebook.com/philo.alter/; IPhS home page: www.ips-bas.org.

Instructions for authors are on the last page.

Indexing: Articles in the journal are indexed, referred and listed in ERIH PLUS, Philosopher’s Index, EBSCOhost, Central and Eastern European Online Library (ceeol.com), Google Scholar (scholar.google.bg/). As of 2023, it is registered in CrossRef (with DOI identification: https://doi.org/10.58945/PSUU8376).

Contact address: 6 Patriarch Evtimii Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria.

Submissions should be sent to: mihailov_n@abv.bg (Editor-in-Chief) and marnifark@abv.bg (Editor).

 

Editorial Board

Nikolay Mihaylov (Editor-in-Chief), Valeri Lichev (Deputy Editor-in-Chief), Galin Penev (Scientific Secretary), Doroteya Angelova, Sylvia Borissova,
Ani Dimitrova, Aleksandar Donev, Kristiyan Enchev, Aleksandar Gungov,
Stoyan Stavru, Ivanka Stapova

International Advisory Board

Rossen Dandoloff (France), Mafalda Eiró-Gomes (Portugal), Valentin Goranko (Sweden), Axel Honneth (Germany), Christopher Hookway (Great Britain), Ginny Whitehouse (USA), Malek Hosseini (Iran), Nathan Houser (Canada, USA), Nikolay Milkov (Germany), ‪Marcin Miłkowski (Poland), Alexander Neklessa (Russia), Veselin Petkov (Canada), Vit Punčochář (Czech Republic), Ana Raposo (Portugal), Rudolf Siebert (USA), Richard Tempest (USA); Tatyana Batuleva, Nina Dimitrova, Valentin Kanawrow, Ivan Kolev, Stefan Penov, Anguel S. Stefanov (Bulgaria)

All the articles in this issue, as well as all articles published in Philo­so­phi­cal Alternatives from 1992 to the present, can be downloaded in PDF format at Cen­tral and Eastern European Online Library – ceeol.com. The CEEOL journal page is: ceeol.com/search/journal-detail?id=921.

Списание “Философски алтернативи” бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5/2023

Списание “Философски алтернативи” бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6/2022

 

Списание “Философски алтернативи” бр.1, бр.2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6/2021

Списание “Философски алтернативи” бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6/2020

Списание “Философски алтернативи” бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6/2019

 

 

Списание “Философски алтернативи” бр. 1, бр. 2, бр. 3, бр. 4, бр. 5, бр. 6/2018

 

Списание “Философски алтернативи” бр. 4, бр. 5, бр. 6/2017