Център за емпирични социални изследвания

Центърът за емпирични социални изследвания е приемник на секция „Методи на социологическите изследвания и общественото мнение” (МСИОМ).

В духа на традициите на българската социология, ЦЕСИ успешно съчетава теоретична и приложна дейност в две основни направления:

 • Провеждане системна, целенасочена изследователска дейност за развитие на методологията на емпирични социални изследвания (ЕСИ);
 • Подготовка, организация и провеждане на национални и международни, широкообхватни емпирични социални изследвания.

Изследователите в ЦЕСИ разработват, адаптират и прилагат съвременни методологически и методически подходи, техники и процедури на ЕСИ. С методологическото и методическо съдействие на ЦЕСИ се организират и провеждат ЕСИ в различни сфери на обществената система, както и специализирани методологически изследвания. ЦЕСИ развива разнообразна консултантска дейност и оказва методологическа помощ на изследователски екипи по провеждане на ЕСИ във и извън рамките на института.

Области на теоретична и методологическа активност

В ЦЕСИ се полагат системни и устойчиви усилия за теоретичното разработване на методологически, организационни и практико-приложни проблеми на теоретичната и емпиричната социология. Тематичните фокуси в изследователската работа на учените от ЦЕСИ са:

 • Познавателните възможности на количествените методи в социологията;
 • Спецификата и приложението на качествените методи за набиране на емпирична информация;
 • Методологическите предпоставки за гарантиране на достоверността на емпиричната информация;
 • Стратегиите и контролните действия за осигуряване и проверка на достоверността на набираната информация при ЕСИ;
 • Методологическите проблеми, подходи и решения при изследване на факторни връзки и оценка на влияния;
 • Електоралните изследвания: специфика и познавателни рискове;
 • Изследванията на общественото мнение: методологически особености;
 • Формиране на общественото мнение и възможности за неговото емпирично изучаване;
 • Предикциите при изучаването на общественото мнение: съвременни модели и програмиране;
 • Сравнителните анализи в ЕСИ;
 • Модели за математико-статистически анализ на информацията от ЕСИ;
 • Малките извадки в ЕСИ;
 • Адаптиране и внедряване на положителния български и чуждестранен методологически опит в ЕСИ.

Учените от ЦЕСИ изпълняват научно изследователски проекти, в рамките на които се търсят решения на актуални методологически, организационни и технологични проблеми, свързани с подготовката и реализирането на емпирични социални изследвания.

 

Дейности с приложен характер

ЦЕСИ подготвя и провежда емпирични изследвания по значими социални проблеми с прилагане на съвременни количествени и качествени методи. Организира и осъществява както национални, така и международни изследвания. Във връзка с това извършва всички необходими дейности:

 • Организация и контрол при провеждането на ЕСИ;
 • Консултации, методологическа помощ и контрол при разработването на програми на ЕСИ във и извън Институт по философия и социология;
 • Разработване на релевантен изследователски инструментариум за емпирични изследвания;
 • Поддържане на национална анкетьорска мрежа на Институт по философия и социология. ЦЕСИ работи с 28 супервайзора от цялата страна и 120 анкетьора. Полагат се специални усилия за обучението и повишаването на квалификацията на анкетьорския апарат;
 • Организира работата на терен и осъществява методически контрол при събиране на първичната социологическа информация;
 • Статистико-математически анализи на емпирична информация (въвеждане и компютърна обработка на първичните данни, анализи) за нуждите на изследователи от Института и извън него.

ЦЕСИ е обезпечен с високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да изпълняват посочените дейности на високо професионално ниво. В момента в ЦЕСИ работят един професор, двама доцента и двама главни асистенти.

От 2021 г. ЦЕСИ обучава докторант на свободна подготовка – Десислава Янева, която разработва методологическите възможности за изследване на работната сила в България; възможностите за конструиране на Индекс на работната сила в България и неговото използване за прогнозиране на търсенето и предлагането на работна сила на българския пазар на труда.

Текущи проекти

Европейско социално изследване (ЕСС)

Проект: “ФАКТОРНА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА “ИКОНОМИКАТА В СЯНКА” И ПОДХОДИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО Й В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” С ДОГОВОР КП-06-Н35/9 от 18.12.2019 г.

Колективен изследователски проект на тема: “Процеси при формирането на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели” (2019-2022)

ПОСТ-ЕЛЕКТОРАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ: методически експеримент 2022 г.

Състав:

Проф. дсн Емилия Ченгелова – ръководител на секцията
chengelova@gmail.com

Доц. д-р Ивелина Иванова

i.ivanova@gbg.bg

Доц. д-р Петя Илиева
piis@abv.bg

Доц. д-р Албена Накова
albena_nakova.manolova@abv.bg

Гл. ас. д-р Александър Герганов

agerganov@gmail.com

Гл. ас. д-р Светлана Александрова

svetlanalex41@gmail.com

Валентина Миленкова – социолог

Виолета Люнгова – социолог
vililyu@abv.bg

Десислава Янева – докторант на свободна подготовка

Публикации:

Проф. дсн Емилия Ченгелова

Гл. ас. д-р Александър Герганов