Конкурс за професор по социология

Рецензии на представените трудове на доц. д.с.н. Мая Бедрос Келиян за участие в конкурс за професор, обявен от ИИОЗ при БАН в Държавен вестник, бр. 32 от 27.04.2010 с шифър 05.11.01 “социология”
Резюмета на публикациите на доц. д.с.н. Мая Келиян за участие в конкурс за професор, обявен от ИИОЗ при БАН в Държавен вестник, бр. 32 от 27.04.2010 с шифър 05.11.01 “социология”
Становище за кандидатурата на доц.д.с.н. Мая Келиян за участието ú в конкурс за професор по шифър 05.11.01 (Социология) от професор дсн Цветан Давидков (Софийски университет) (7 юли 2011 г.)
Становище от доц. д-р Анна Мантарова по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.
Становище от доц. д-р Румяна Стоилова по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.
Становище от проф. дсн Таня Неделчева по представените материали по конкурс  за заемане на академичната длъжност «професор»  /шифър 05.11.01 – социология/,  обявен от ИИОЗ при БАН в ДВ бр. 32 от 27. 04. 2010 г.

Отговор на въпросите и препоръките на членовете на Научното жури по обявения конкурс за “Професор” (Шифър 05.11.01 – “Социология”) от доц. д. с. н. Мая Бедрос Келиян