Конкурс за доцент – секция “Знание и реалност”

Конкурса за академичната длъжност доцент към ИИОЗ – БАН, специалност философия, обявен за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ (ДВ бр.89 от 11.11.2011 г.)

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за доцент, специалност философия, професионално направление 2.3. Философия,за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“,/ДВ бр.89/11.11.2011 г./ от проф. дфн МАР­ТИН ТА­БА­КОВ

РЕЦЕНЗИЯ На трудовете на Енгелсина Тасева за конкурса за доцент по Философия, шифър 2.3. Секция „Знание и реалност: Модели, методологии и евристики” на НИОЗ от Проф. Сергей Герджиков, д. ф. н.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3.  Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ от доц. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“, от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

Становище за научните трудове на Енгелсина Тасева-Самодивкина, представени за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” към Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките от Доц. дфн Анета Карагеоргиева

 СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.3.ФИЛОСОФИЯ от Проф. дфн Димитър Цацов – ИИОЗ

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ, БАН относно трудовете на гл. ас. д-р Енгелсина Илиева Тасева-Самодивкина, представени за участие в конкурса за академичната длъжност доцент към ИИОЗ – БАН, специалност философия, обявен за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ (ДВ бр.89 от 11.11.2011 г.)

 Отговор от гл. ас. д-р Енгелсина Илиева Тасева на рецензиите и становищата, депозирани от членовете на научното жури, назначено по процедурата на конкурса за академичната длъжност „доцент” (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия), обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ към ИИОЗ-БАН

Резюмета на основни трудове на д-р Енгелсина Тасева за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ (ДВ бр.89 от 11.11.2011 г.)