Конкурс за доцент – секция “Онтология и епистемология”

Кон­курс за да­ва­не на ака­де­мич­на­та длъж­ност до­цент за нуж­ди­те на сек­ция “Он­то­ло­гия и епистемология” (спе­ци­ал­ност фи­ло­со­фия) към ИИОЗ-БАН, обя­вен в ДВ бр.89/11.11.2011 г.

РЕЦЕНЗИЯ за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Борис Димитров Грозданов, участник в конкурс за даване на академичната длъжност „доцент”изготвена от проф. д.ф.н. Ангел С. Стефанов

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания“,  от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

 СТАНОВИЩЕ на проф. Сергей Герджиков, дфн за трудовете на д-р Борис Грозданов за конкурса на ИИОЗ за доцент по Философия (направление 2.3, Философия) за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания”)

 СТА­НО­ВИ­ЩЕ По кон­курс за да­ва­не на ака­де­мич­на­та длъж­ност до­цент за нуж­ди­те на сек­ция “Он­то­ло­гия и епистемология” (спе­ци­ал­ност фи­ло­со­фия) към ИИОЗ-БАН, обя­вен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. от проф. дфн МАР­ТИН ТА­БА­КОВ

СТАНОВИЩЕ относно кандидатурата на гл.ас. д-р Борис Грозданов по конкурс за доцентура обявен от ИИОЗ, БАН, секция „Онтологически и епистемологически изследвания”. Рецензент: доц. д-р Асен И. Димитров Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 СТА­НО­ВИ­ЩЕ относно кон­курс за ака­де­мич­на­та длъж­ност до­цент за нуж­ди­те на сек­ция “Он­то­ло­гия и епистемология” (спе­ци­ал­ност фи­ло­со­фия) към ИИОЗ-БАН, обя­вен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. от проф. д-р Христо Тодоров, департамент философия и социология, НБУ

 С Т А Н О В И Щ Е за кандидатурата на главен  асистент д-р  Борис  Грозданов в конкурс за доцентура, обявен от  ИИОЗ, БАН, секция „Онтологически и епистемологически изследвания” от доцент д-р Здравко В. Попов, преподавател във Философски факултет на СУ „Св.Кл.Охридски”

 РЕЗЮМЕТА на публикации по конкурс за даване на академичната длъжност доцент за нуждите на секция “Онтология и епистемология” на гл. ас. Борис Грозданов

ОТГОВОР НА РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА ПО КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТУРА КЪМ СЕКЦИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИ И ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИИОЗ ОТ ГЛ. АС. Д-Р БОРИС ГРОЗДАНОВ