Конкурс за докторанти по философия и социология

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. СОЦИОЛОГИЯ – 1 място редовно обучение и 1 място задочно обучение

2. ФИЛОСОФИЯ  /Философия на културата, политиката, правото, икономиката/  – 1 място редовно обучение

3. ФИЛОСОФИЯ /Философия на науката/ – 1 място редовно обучение

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ МОЛБА ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЯТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ШИФЪРЪТ, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ:

1. АВТОБИОГРАФИЯ;

2.  ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;

4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;

5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;

6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В Центъра за обучение НА БАН /ул. „Сердика”4/.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 14.05.2012.