Успешно завършил проект – “Разширяване на уменията и квалификацията на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката”

През декември 2011 г. екип от ИИОЗ завърши успешно проект: „Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката”, финансиран по ОР РЧР. 

Резултати от съвместната работа на младите учени и специалистите от иновативни фирми:
      Създадени са 5 нови наукоемки продукта;
      Усъвършенствани са 3 технологични процеса;
      Подадени 2 съвместни проекта за целево финансиране.

Резултати за младите учени от участието в проекта:
      Идентифицирани нови изследователски проблеми – трансфер на знание от практиката към науката;
      Установено партньорство за включване на специалисти от практиката в процеса на обучение на студенти и докторанти с цел придобиване на конкретни умения за работа с апаратура и усвояване на действащи стандарти;
      Съпоставяне и осмисляне на научни и корпоративни етични проблеми с реално влияние върху научноизследователския процес и особено силно върху технологичните процеси.

От 31 млади учени, осъществили индивидуално обучение,  26 продължават съвместната работа със специалистите от фирмите и НПО.

Създаден е модел за трансфер на знание между науката и практиката

Теоретично разработеният модел е апробиран в реални условия,  неговата функционалност е адекватна на българската среда и работи успешно за разработване на наукоемки продукти и услуги и изграждане на устойчив иновационен капацитет.

Подробно за проекта може да намерите:

www.nauka-i-biznes.eu

www.nauka-i-biznes.tv