Конкурси за професор и доценти

67. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“; доценти по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности идентичности“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания“ – един; специалност „Философия“,професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.

ДВ бр. 53/18.06.2013 г.