Излезе четвърти брой за 2013 г. на списание “Философски алтернативи”

Излезе четвърти брой за 2013 г. на списание “Философски алтернативи”.

filosovski_alterbativi_korica_4

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЛИЧНОСТИ – НОВИ ПРОЧИТИ

Красимир Делчев – Философия на нацията на Петър Бицили

Галин Пенев – Трагическият мит – към един символно-космологически прочит (Лосев, Шелинг, Флоренски)

Деян Пенчев – Владимир Соловьов и Свами Вивекананда – религиозно-философските възгледи на двама братя по дух

Фридрих Ницше – Моралистът Ницше (из „Човешко, твърде човешко. Фрагменти“)

ПРОБЛЕМИ НА КУЛТУРАТА

Valeri Lichev – Relativity of time from historical and cultural perspective

Николай Атанасов – За стратегическото мислене и влиянието на културата

ЕТИЧЕСКИ ДИЛЕМИ

Николай Михайлов – Етичното проблематизиране на културата

Лена Тодорова – Соционализъм – философско-етическа концепция

Веселина Христова Славова – Етиката на Левинас между класическата метафизика и Хайдегеровата онтология

МЕТОДОЛОГИЯ И ЕМПИРИЯ

Емилия Ченгелова – Холистичен подход за конструиране на методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“

МЛАДИ АВТОРИ

Христо Вълчев – Сравнение между концепцията за свободата на човека в стоицизма и в християнската философия

Нели Петкова – И рече Бог…

НОВИ КНИГИ

Васил Пенчев – Еволюцията на йерархичните системи като прогностичен модел

Иванка Стъпова – Европейски влияния в българската философска култура

 

Journal Philosophical Alternatives 4/2013

CONTENTS

PERSONALITIES – NEW PERUSALS

Krasimir Delchev – Peter Bizilli’s Philosophy of the Nation

Galin Penev – The Tragic Myth: On a Symbolic-Cosmological Reading (Losev,

Schelling, Florensky)

Deyan Penchev – Vladimir Solovyov and Swami Vivekananda – Religiousphilosophical

conceptions of two brothers in spirit

Friedrich Nietzsche – Nietzsche the moralist (excerpts from „Human, all too

human“)

ISSUES ABOUT CULTURE

Valeri Lichev – Relativity of time from historical and cultural perspective

Nikolai Atanasov – About the strategic thinking and the influence of culture

ETHICAL DILEMMAS

Nikolay Mihaylov – The Ethical Problematization of Culture

Lena Todorova – Socionalism: a Philosophical-ethical Concept

Veselina Slavova – The Ethics of Levinas – Between Classical Metaphysics and the

Heideggerian Ontology

A METHODOLOGY FOR EMPIRICAL STUDY

Emilia Chengelova – A Holistic Approach to Constructing a Methodology for

Empirical Study of the „Shadow Economy

YOUNG AUTHORS

Hristo Valchev – A Comparison between the Concept of Human Freedom in

Stoicism and in Christian Philosophy

Nely Petkova – And God said…

NEW BOOKS

Vasil Penchev – Evolution of Hierarchic Systems as a Prognostic Model

Ivanka Stapova – European influences in bulgarian philosophical culture