Конкурс за доцент по социология – секция „Общности и идентичности”

Конкурс за доцент по социология – секция „Общности и идентичности”

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София,обявява конкурс за: доцент по специалност „Социология”, професионалнонаправление 3.1. Социология, антропология и науки за културата  за нуждите насекция „Общности и идентичности”, със срок 2 месеца от обнародването в„Държавен вестник”. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13 А, тел. 02/980-90-86.

ДВ бр. 53/18.06.2013 г.

Рецензия от проф. дфн Кръстьо Илиев Петков относно научно-преподавателскитепостижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Рецензия от проф. дфн Таня Неделчева относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от проф. дсн Духомир Минев относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от проф. дсн Георги Ненев Найденов относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. д-р Мариана Драганова относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. дсн Румяна Иванова Стоилова относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. дсн Максим Мизов относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Отговор на гл.ас. Румяна Русева Желева на критичните бележки и препоръките на членове на Научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, за нуждите на секция „Общности и идентичности“, обявен в брой 53 на Държавен вестник от 18.06.2013г.