Конкурс за доцент по философия – секция „Логически системи и модели”

Конкурс за доцент по философия – секция

„Логически системи и модели”

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява

конкурс за доцент по специалност „Философия”, професионално направление 2.3.

Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” със срок 2 месеца

от обнародването в „Държавен вестник”.

 

Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 г.

 

Рецензия от проф. дфн Веселин Петров за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН

Резенция от проф. дмн Димитър Вакарелов за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН

Становище от доц. д-р Лилия Гурова за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН

Становище от доц. д-р Тодор Полименов за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН

Становище от проф. д-р Христо Тодоров за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН

Становище от проф. дфн Мартин Табаков за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН

Становище от доц. д-р Николай Обрешков за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН

Отговор на  гл. ас. д-р Росен Любомиров Люцканов  на критичните бележки и препоръките на членове на Научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели” при ИИОЗ-БАН