Публична защита на Шабан Шабан Даракчи

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

“ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА”

на Шабан Шабан Даракчи
за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.)

Състав на научното жури:

Проф. дсн Валентина Златанова (ИИОЗ) – Председател
Проф. дсн Румяна Стоилова (ИИОЗ)
Доц. д-р Татяна Коцева (Бургаски Свободен Университет)
Доц. д-р Илия Недин (ЮЗУ)
Доц. д-р Ана Лулева (Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН)

Защитата ще се състои на 17 декември от 14 ч. в сградата на ИИОЗ
на ул. Сердика № 4, етаж І.

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,
ул. “Московска” № 13А.

Автореферат на “ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА” за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология”(шифър 05.11.01.) на Шабан Шабан Даракчи.

Рецензия на проф. дсн Румяна Стоилова на дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема “ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА” за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология”(шифър 05.11.01.).

Становище на проф. дсн Валентина Златанова за дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема “ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА” за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология”(шифър 05.11.01.).

Рецензия доц. д-р Татяна Коцева на дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема “ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА” за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология”(шифър 05.11.01.).

Становище на доц. д-р Илия Недин за дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема “ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА” за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология”(шифър 05.11.01.).

Становище доц. д-р Ана Лулева а дисертационния труд на редовния докторант Шабан Шабан Даракчи на тема “ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА” за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология”(шифър 05.11.01.).