Секционен семинар на тема Епистемологията anti-luck

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ПОКАНА

СЕКЦИЯ “ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”

любезно ви кани

на 12 март (сряда) 2014 г.

от 14:00 часа

в семинарната зала на ИИОЗ на ул. “Сердика”, 4

на секционния семинар на тема

Епистемологията anti-luck

докладът ще бъде изнесен от

доц. д-р Марина Бакалова