Публична защита на доц. д-р Анна Мантарова

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на

дисертационен труд на тема

„ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО”

 на доц. д-р Анна Мантарова

за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

по специалност Социология /05.11.01/,

научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

 

Научно жури:

Проф. дсн Валентина Златанова – председател

Проф. д-р Стефка Наумова

Проф. д-р Нено Димов

Доц. дсн Емилия Ченгелова

Доц. д-р Мария Серафимова

Доц. д-р Саша Тодорова

Защитата ще се състои на 29 април 2014 г. от 11:00 часа

в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Сердика” № 4
Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,

ул. „Московска” № 13

Рецензия от проф. дсн Валентина Златанова на дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от проф. д-р Стефка Наумова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Рецензия от проф. д-р Нено Димов на дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Божидар Сашков Ивков за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. дсн Емилия Ченгелова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Мария Серафимова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Саша Тодорова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Автореферат на доц. д-р Анна Мантарова на дисертационния труд на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”