Конкурс за докторантури

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН съобщава, че е обявен конкурс за докторанти по следните специалности:

1. Социология – 05.11.01

4 места редовно обучение

2. Философия – Теория на познанието – 05.01.14

1 място редовно обучение

3. Философия – Онтология – 05.01.16

1 място редовно обучение

4. Философия – Етика – 05.01.07

1 място редовно обучение

5. Философия – Логика – 05.11.05

1 място задочно обучение

Кандидатите следва да подадат молба до Директора на ИИОЗ – БАН, в която се посочва специалността, шифърът, формата на обучение и чуждият език, по който ще се явят на изпит.

Към молбата се прилагат:

1. Автобиография;

2. Диплома за образователно-квалификационна степен “магистър”;

3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Документ за платена такса в ЦО на БАН /ул. Сердика 3 за изпит по език – 30 лв./;

7. Документ за платена такса в ИИОЗ – БАН /за изпита по специалността – 20 лв./

Срокът за подаване на документи е 17.10.2014 г.