ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжност

ИИОЗ при БАН обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на Център за емпирични социални изследвания и на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – двама; професор по специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически изследвания” – един; главен асистент по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един; главен асистент по специалност „Естетика”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура и ценности” – един; главен асистент по специалност „ Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Религия, вярвания и всекидневен живот” – един.

Обява за конкурсите е публикувана в ДВ брой 108 от 30.12.2014 г.

Справки и документи – в Институт за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул.”Московска ” № 13А, тел.02/980 90 86