КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./ – 1 място редовно обучение
2. ФИЛОСОФИЯ /направление 2.3., „Теория на познанието”- шифър 05.01.14/ – 1 място редовно обучение
3. ФИЛОСОФИЯ /направление 2.3., „Съвременни философски учения”- шифър 05.01.15/ – 1 място редовно обучение

НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ШИФЪРЪТ, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

1. АВТОБИОГРАФИЯ;
2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /ул. „Сердика”4/;
7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.
Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 13.03.2013 Г. ДО 13.05.2013. Г.