Конкурс за академични длъжности

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед“; доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: мо дели, методологии и евристики“ – един; глав ни асистенти: по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, об разование и иновации“ – един; по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; по професионално направление 2.3. Филосо фия за нуждите на секция „Етически изслед вания“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (до 24.01.2016г.). Справки и документи – в института, София 1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.