Сборникът “Морaл и етика на солидарността в съвременното общество” беше представен на Единадесетата поредна национална конференция по етика

Cover 4 0-page-001На 1-ви април 2016 г. беше представен сборникът “Морал и етика на солидарността в съвременното общество” със съставители доц. д-р Емилия Маринова и проф. д.с.н. Максим Мизов. На 404 страници борникът обединява 30 научни доклада на 31 автори. Докладите, които могат да бъдат прочетени в новата книга, са резултат от дискусиите на Единадесетата поредна национална конференция по етика на тема “Морал и етика на солидарността в съвременното общество”, организирана от Секция “Етически изследвания” към Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 20 ноември 2015 г. Националните конференции по етика и свързаните с тях сборници са значим фактор за отстояването и развитието на етическата наука у нас. Възникнала през 2004 по предложение на чл-кор. проф. В. Проданов и секция „Етика” на Института за философски изследвания, тази  инициатива се отстоява от секция „Етически изследвания“ на Института за изследване на обществата и знанието. при Българската академия на науките и цели ряазширяване на етическия дебат в съвременното българско общество.

Изданието беше представено от организаторите – д-р Коста Пеев, Георги Пирински, депутат в Европейския парламент, чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, проф. дсн Максим Мизов и доц. д-р Емилия Маринова. В дискусията участваха проф. д-фн Силвия Минева от СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Даниела Сотирова от ТУ-София.

Сборникът “Морал и етика на солидарността в съвременното общество” предлага интердисциплинарен поглед към една от най-болезнените теми в съвременното индивидуалистично общество – темата за солидарността. Различни аспекти на солидарността са представени през погледа на философи, етици, социолози, политолози, икономисти, юристи, еколози и гимназиален учител. Сред авторите на докладите има представители на три института при Българската академия на науките: Института за изследване на обществата и знанието, Института за изследване на населението и човека и Института по етнография с музей. От университетите са представени Университетът за национално и световно стопанство, Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Техническият университет – София, Югозападният университет “Неофит Рилски” и Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий”, а от центровете: Центърът за исторически и политически изследвания и Центърът за демографски изследвания. Един от докладчиците е преподавател във Френската езикова гимназия в Стара Загора. Дори само изброяването на институциите, участвали със свои представители като автори на статии в сборника, показва огромното разнообразие от подходи и интерпретации по въпросите на солидарността.

В различните доклади солидарността е свързвана с политиката, с отговорността, с нравствеността, с властта, с образованието, с родителството, със свободния пазар, с генетиката, с имиграцията, с правата, та дори и с Петър Дънов и Япония! На всички, заинтригувани от възможното съдържание на посочените връзки, Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието при БАН предоставя свободен достъп до текста на сборника на следния интернет адрес:

https://app.box.com/s/gra1w6a3n2owf6bbor3ffcua5gn9fy60.

Организаторите благодарят на всички автори за тяхното активно участие и солидарност към усилията сборникът да стане факт. Специални благодарности и на спонсора Фондация “Солидарно общество”, без който книгата нямаше да достигне до своите читатели.