Онлайн достъпна монография на проф. Мая Келиян

Монографията е преработено и допълнено издание на дисертацията за получаване на научната степен „доктор на науките” на Мая Келиян на английски език. Публикувана е онлайн през октомври 2013 г. на интернет портала PECOB – Portal on Central Eastern and Balkan Europe by IECOB and AIS, University of Bologna. В текста потреблението се възприема като ключ за разбиране на съвременните общества. Посредством изследване на моделите на потребление в България и Япония се извеждат общи и специфични характеристики и тенденции в социалното структуриране на двете общества, техните принципни сходства и различия, както и мястото и ролята на средните им слоеве във всяко едно от двете потребителски общества. 

Монографията може да бъде открита следния интернет адрес:

http://www.pecob.eu/Consumption-patterns-middle-strata-Bulgaria-Japan