Представители на заинтересовани страни от девет европейски държави ще дискутират ролята на публичните политики за включването на младежите на пазара на труда

На 21 септexceptември 2016 г. Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН организира международна конференция, посветена на ролята на публичните политики за включването на младите хора на пазара на труда. В рамките на събитието участие ще вземат учени и експерти от България, Естония, Германия, Обединеното Кралство, Полша, Гърция, Италия, Швеция и Украйна.

Конференцията е част от проект „EXCEPT“ (Социално изключване на младите в Европа: кумулативни препятствия, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер), финансиран по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по грантово споразумение № 649496.

Повече информация за проект EXCEPT може да бъде открита на интернет страницата на проекта (http://www.except-project.eu/), както и на интернет страницата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (http://ips-bas.org/except-social-exclusion-of-youth-in-europe/).

Конференцията се провежда с любезното съдействие на Министерството на труда и социалната политика, което ще бъде домакин на събитието.