Конкурси за заемане на академични длъжности в ИИОЗ, БАН

Конкурси за заемане на академични длъжности в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, обявен в Държавен вестник”, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, София, обявява конкурси за:

  • Професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Социални теории, стратегии и прогнози” – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Онтология, епистемология, философия на науката” – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Етически изследвания” – един;
  • Главен асистент по специалност “Социология”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Център за емпирични социални изследвания” – двама;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Антропологически изследвания” – един;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Религия, вярвания, светоглед” – един;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Социални теории, стратегии и прогнози” – един;
  • Главен асистент по професионално направление 3.1. Социлогия, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Знание и реалност: модели, методология и евристики” – един,

всички със срок от два месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в Институт за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. “Сердика” 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.