БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 03.05.2016 Г. Е ОБЯВЕН

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно обучение за секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“
  2. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- 1 място редовно обучение  за секция „Социални теории, стратегии и прогнози“
  3. ФИЛОСОФИЯ /„Философия на културата, политиката, правото и икономиката” – антропология – 1 място редовно обучение за секция „Антропологически изследвания“

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

  1. АВТОБИОГРАФИЯ;
  2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
  3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
  4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
  5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
  6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
  7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН.

За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.03.2017 Г. ДО 12.05.2017. Г.