Публична защита на Владимир Георгиев Манолов

На 26 април (сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

Науковедски модел на интелигентното предприятие

 

на Владимир  Георгиев Манолов – свободен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

 

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност  наукознание

        Научно жури:

Председател на научното жури:

  • Доц. д-р Рая Стайкова – рецензент.

Членове на научното жури:

  • Чл.кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН) – становище.
  • проф. д-р Костадин Костадинов (Институт механика – БАН) – рецензент.
  • доц. д-р Магдалена Иванова (Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“),  становище.
  • доц. д-р Георги Ангелов – научен ръководител на докторанта (ИИОЗ – БАН)- становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при проф. А.Мантарова в ИИОЗ и са публикувани на сайта на ИИОЗ – http://ips-bas.org

 

Рецензия от доц. д-р Рая Стайкова относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Рецензия от проф. д-р Костадин Костадинов относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Становище от чл. – кор. проф. Стефан Хаджитодоров относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Становище от доц. д-р Георги Ангелов относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Становище от доц. д-р Магдалена Иванова относно дисертационния труд на Владимир Георгиев Манолов „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”

Автореферат на Владимир Георгиев Манолов относно дисертационния му труд „Науковедски модел на интелигентното предприятие ” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1 “Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност “Наукознание”